PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE LUCRU PRIVIND ACTIVAREA ȘI FUNCȚIONAREA C.J.C.C.I.

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ DE LUCRU PRIVIND ACTIVAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI

 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL PROCEDURII INTERNE.
Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Aprobat Liliana Oneț Prefect al judeţului Timiș / Preşedinte al C.J.S.U Timiș  
Avizat Lt.col.ing. Lucian Vasile MIHOC Inspector Şef I.S.U. Timiș / Vicepreşedinte al C.J.S.U Timiș  
Elaborat Mr. ing. Adelin Cătălin PĂCALĂ Şef Centru Operațional           I.S.U. Timiș  
 1. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADUL PROCEDURII.

 

Nr.

crt.

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul reviziei Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile ediției sau  reviziei ediției
1. 2. 3. 4.
2.1 Ediția I
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

 

 

 1. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA, SAU DUPĂ CAZ, REVIZIA ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII.

 

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Serviciul Funcția Gradul /Numele şi prenumele Data primirii Semnătura
1.        Informare Instituţia Prefectului – Judeţul Timiș Prefect   Liliana Oneț    
2.        Aplicare ISU TIMIȘ Inspector

șef

Lt.col.ing.  Lucian Vasile MIHOC
3.        Aplicare CJSU Timiș Membrii Membrii CJSU
Conţinutul procedurii
 1. SCOP:

Prezenta procedura de lucru are ca scop:

 • stabilirea unui set unitar de activităţi şi acţiuni ce se desfăşoară în scopul reglementării modului de activare și funcționare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • stabilirea modalităţilor concrete de asigurare a fluxului informaţional-decizional.
 1. DOMENIU DE APLICARE:

Procedura se va aplica de către:

 • Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care se activează pentru gestionarea situațiilor de urgență speciale, de amploare și complexitate ridicată.

 

 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
 • Hotărârea Guvernului României nr.557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
 • Ordin nr.1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
 • Dispoziţia comună nr.1453 din 31.12.2015 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă;
 • Ordinul comun nr.330/44/2178 din 24 iulie 2013, pentru aprobarea Manualului Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;
 • OMAI 1160/2006 și OMTCT 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;
 • Ordin comun MMP 3403 din 10.09.2012 şi MAI 245 din 18.10.2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr.S/109 din 07.09.2015, privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;
 • M.A.I. nr.S/109 din 07.09.2015, privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a strucurilor ministerului afacerilor interne;
 • M.A.I. nr.181 din 12 august 2010, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Legea nr.340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, privind prefectul și instituția prefectului;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al I.S.U. Timiș.

 

 1. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI

    7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională de lucru Prezentarea formalizată, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

   

   7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. M.A.I Ministerul Afacerilor Interne
2. C.N.S.S.U Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
3. C.J.S.U. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
4. C.L.S.U. Comitetul Local (Locale) pentru Situaţii de Urgenţă
5. I.P. Instituţia Prefectului
6. I.S.U. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
7. S. Th. P. Secretariatul Tehnic Permanent
8. C.J.C.C.I. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

 

 

 

 

 

 1. DESCRIEREA PROCEDURII:

8.1. Activarea/Dezactivarea C.J.C.C.I.

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș, reprezintă structura interinstituțională destintă asistării decizionale a CJSU și coordonării acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.

C.J.C.C.I. are în compunere personal din cadrul I.S.U. Timiș, precum și experți și specialiști din cadrul instituțiilor și operatorilor economici de interes județean și local care asigură funcții de sprijin;

Activarea C.J.C.C.I. se realizează cu aprobarea președintelui C.J.S.U., la propunerea șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș.

Notificarea instituțiilor despre activarea C.J.C.C.I., se va realiza de către Centrul Operațional al I.S.U. Timiș, prin adresă scrisă și SMS.

La primirea notificării sau a SMS-ului șeful instituției va desemna un reprezentant din cadrul acesteia, care se va prezenta la sediul I.S.U. Timiș, din Municipiul Timișoara, str. Înfrățirii, nr.13, unde va funcționa C.J.C.C.I..

În funcție de natura situației create, C.J.C.C.I. poate funcționa parțial sau total încadrat, conform procedurilor de activare pe faze, astfel:

 • Verde – rutină (personalul va fi asigurat de Centrul Operațional Județean al I.S.U. Timiș, iar activarea se va desfășura în cadrul dispeceratului inspectoratului);
 • Galben – alertă (personalul va fi asigurat de Centrul Operațional Județean al I.S.U. Timiș, iar activarea se va desfășura la sediul I.S.U. Timiș);
 • Portocaliu – activare parțială a C.J.C.C.I. (personalul din cadrul I.S.U. Timiș – Grupa Operativă, care va fi suplimentat cu reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate și descentralizate la nivel județean:  IPJ Timiș, IJJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și ANIF, activarea se va desfășura în spațiul alocat C.J.C.C.I de la sediul I.S.U. Timiș);
 • Roșu – activare totală a C.J.C.C.I. (reprezentanții instituțiilor deconcentrate ale ministerelor și ai instituțiilor reprezentative la nivel județean asigură fundamentarea hotărârilor care vor fi luate în C.J.S.U. și asigură, totodată, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de aceste organisme; activarea se va desfășura în spațiile alocate C.J.C.C.I., conform procedurilor);

Dezactivarea C.J.C.C.I. se realizează cu aprobarea președintelui C.J.S.U. Timiș, la propunerea șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș.

Mijloace de comunicații:

– Rețeaua de cooperare STS-INTER “C” 56-1273;

– RCVD a M.A.I. – 27149, 27133, 27135, 27132;

– Romtelecom – 0256-228.676;

– Fax – 0256-435.875.

8.2. Funcționarea C.J.C.C.I.

Conducerea C.J.C.C.I. se asigură de către inspectorul șef al I.S.U. Timiș sau de o persoană desemnată de acesta, iar coordonarea C.J.C.C.I. se asigură de Șeful Centrului Operațional al I.S.U. Timiș.

C.J.C.C.I. va funcționa neîntrerupt pe timpul manifestării și gestionării situațiilor de urgență și va fi în măsură să asigure următoarele cerințe:

Flexibilitatea: Capacitatea de adaptare permanentă la situațiile operative create;

Suport logistic: Asigurarea operativă și în volum complet a resurselor umane, materiale și financiare, necesare funcționării sistemului la parametrii optimi;

Securitate: Protecția operațiunilor, personalului, clădirilor și sistemelor de comunicații împotriva scurgerii informațiilor sensibile și păstrarea în deplină siguranță a acestora pe timpul producerii situațiilor de urgență;

Continuitatea: C.J.C.C.I trebuie să funcționeze permanent, atât timp cât situația o impune (înainte, în timpul și după situația de urgență);

Interoperabilitate: Comunicarea cu C.N.C.C.I, celelalte C.J.C.C.I și cu forțele de intervenție din teren.

C.J.C.C.I. este dotat cu toate mijloacele de comunicații necesare personalului pentru a comunica atât intern (în interiorul C.J.C.C.I) cât și extern (cu alte instituții/forțe desfășurate și cu publicul).

 1. RESPONSABILITĂŢI:

Persoanele care utilizează procedura:

 • aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor specifice, conform procedurii;
 • propun, ori de câte ori este nevoie, actualizarea procedurii, în funcţie de modificările reglementărilor în domeniu
 • aplică prevederile actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate;
 • colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea structurilor participante, în vederea organizării intervenţiei;
 • respectă termenele de desfăşurare a activităţilor specifice.
 1. DISPOZIŢII FINALE:
 • prezenta procedura va fi difuzată către utilizatori pe bază de semnătură;
 • actuala procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări legale cu caracter general şi intern;
 • prezenta procedură se aplică începând cu data de 07.2018.
 1. ANEXE:

 

Anexa 1 Atribuțiile personalului C.J.C.C.I.

   

 1. CUPRINS:
Nr.

crt.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 1
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2
4. Scopul procedurii operaţionale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2
6. Referinţe normative 2
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 3
8. Descrierea procedurii operaţionale 4
9. Responsabilităţi 5
10. Dispoziții finale 5

Principalele atribuții ale personalului

care își desfășoară activitatea în Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției pe timpul gestionării în sistem integrat a situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită

ȘEFUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI

 1. Analizează și își însușește situația operativă și o prezintă președintelui CJSU și conducerii IGSU/MAI, în timp util;
 2. Conduce activitatea personalului care compune centrul operațional;
 3. Dispune, atunci când situația o impune, transmiterea către structurile teritoriale ale MAI a măsurilor, acțiunilor care se aplică la primirea notificărilor, atenționarilor și/sau avertizărilor specifice fiecarui tip de risc;
 4. Dispune retransmiterea către componentele județene ale SNMSU a precizărilor care se impun, în scopul conducerii și coordonării acțiunilor de intervenție;
 5. Răspunde de elaborarea și transmiterea, rapoartelor operative și a datelor de interes (telefonic și/sau în scris) către CON-IGSU și CNMSO-MAI.

PERSONALUL ISU

 1. Asigură consilierea șefului centrului operational cu privire la particularitățile abordării situațiilor de urgență complexe;
 2. Solicită și analizează informațiile furnizate de structurile proprii;
 3. Primește și analizează informații de la celelalte componente teritoriale ale SNMSU (MApN, MMSC, MS,MT; CNADR etc);
 4. Pune în aplicare planurile de intervenție și de cooperare existente;
 5. Elaborează proiecte de ordine către structurile subordonate;
 6. Elaborează proiecte de adrese către componentele teritoriale ale SNMSU;
 7. Întocmește la ordin documentele pentru instituirea / încetarea stării de alertă;
 8. Întocmește jurnalul acțiunilor operative;
 9. Elaborează și transmite documentele de conducere și informare pe timpul situației de urgență;
 10. Elaborează Nota de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;
 11. Actualizează harta de lucru, în funcție de situația de urgență care se gestionează și nevoile de informații ale conducerii MAI, respectiv precizările Șefului Grupei Operative;
 12. Întocmește/centralizează situația cu evidența persoanelor dispărute și decedate, cauzate de efectele situațiilor de urgență, pe baza datelor transmise de structurile M.A.I
 13. Actualizează și gestionează aplicația informatică;
 14. 14. Asigură, potrivit procedurilor specifice, schimbul de date și informații care vizează informarea publicului cu privire la evoluția situației de urgență, forțe și mijloace angrenate și misiuni desfășurate.

PERSONALUL DE ORDINE PUBLICĂ

În domeniul de competență:

Analizează situațiile create, în domeniul de competență, face propuneri pentru asigurarea suportului decizional, participă la întocmirea documentelor de conducere și de raportare-informare.

 1. Asigură informarea structurii proprii cu privire la evoluția situației operative, a ordinelor primite șia solicitărilor pentru asigurarea funcțiilor de sprijin, în vederea emiterii de ordine/dispozitii către structurile subordonate;
 2. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor proprii în scopul limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență șile comunică persoanei care gestionează aplicația informatică;
 3. Asigură datele privind persoanele dispărute și decedate, cauzate de efectele situațiilor de urgență;
 4. Asigură obținerea datelor și informațiilor privind căile de comunicații rutiere, feroviare, aeriene și navale afectate, blocate sau după caz închise sau redate circulației;
 5. Asigură obținerea datelor și informațiilor privind accidentele rutiere, feroviare, aeriene șinavale, din zona producerii situațiilor de urgență;
 6. Gestionează datele șiinformațiile privind autovehiculele, trenurile, navele, blocate în trafic în zona de manifestare a situației de urgență;
 7. Solicită, centralizează șitransmite stocurile materialelor antiderapante (poliția rutieră);
 8. Centralizeaza și prezintă situația sancțiunilor contravenționale aplicate și a infracțiunilor constatate, în referire la situațiile de urgență și la cele conexe acestora (regimul circulației, neluarea măsurilor de deszăpezire etc.);
 9. Asigura schimbul de date și informații cu autoritățile similare din state vecine cu privire la circulația pe drumurile publice în zona de frontieră respectiv impunerea unor restricții privind tranzitarea frontierei de stat;
 10. Întocmeste Situația centralizatoare cu misiunile aeriene executate și numărul orelor de zbor consumate;
 11. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor IGAv în scopul cunoașterii efectelor situațiilor de urgență și misiunilor aeriene executate pentru salvarea persoanelor sau bunurilor;

13.Pune în aplicare prevederile documentelor de conducere și de cooperare în

domeniul situațiilor de urgență;

14.Menține cooperarea cu celelalte structuri care participă la acțiunile de protecție și intervenție;

15.Participă la elaborarea cererii de suplimentare a forțelor și mijloacelor proprii, altele decât cele cuprinse în planurile de cooperare;

16.Participă la actualizarea Notei de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;

17.Acordă sprijin la întocmirea jurnalului acțiunilor operative;

REPREZENTANȚI AI ALTOR STRUCTURI

 1. Asigură consilierea șefului centrului operațional cu privire la particularitățile abordării situațiilor de urgență complexe;
 2. Solicită și analizează informațiile furnizate de structurile proprii;
 3. Emit proiecte de ordine către structurile subordonate;
 4. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor proprii în scopul limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență;
 5. Participă cu date și informații la întocmirea raportului de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;

Îndeplinesc alte atribuții stabilite de șeful centrului operațional, potrivit competențelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *