HOTARÂREA NR. 27 DIN 17.08.2020

HOTĂRÂREA nr. 27 din 17.08.2020 .PDF

HOTARÂREA NR. 28 DIN 17.08.2020 .PDF

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul
spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare la nivelul județului Timiș
Potrivit prevederilor:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic;

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată
cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr. 1/2014 privind unele
măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;

H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

H.G. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 16 august
2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgenta, cu
modificările si completările ulterioare;
Ținând cont propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș cu nr. 21950/17.08.2020;
În urma analizei situației existente la nivelul județului Timiș s-a considerat necesară
adoptarea unei decizii mai ferme, astfel încât să putem sprijinii sistemul sanitar în efortul său de
gestiona epidemia COVID- 19;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară în data
de 17 august 2020:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și
gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe comerciale, târguri, oboare, piețe de vechituri,
piețe agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse instituții, autorități,
societăți comerciale, stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de
trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private,
evenimente culturale publice și private și manifestări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, slujbe
și rugăciuni colective, zonele de promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale localităților
și faleze (malurile râurilor). Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit
vârsta de 5 ani.
(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense
și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută).
Art. 2. Se instituie în sarcina Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență ca în termen de 24 de
ore de la comunicarea prezentei Hotărâri să delimiteze zonele de promenadă aglomerate incluzând
centrele pietonale ale localităților și faleze (malurile râurilor) precum și să stabilească intervalul orar
Timișoara, la 17.08.2020
Nr.27
pentru purtarea obligatorie a măștii de protecție în aceste zone. Hotărârile Comitetelor Locale
pentru Situații de Urgență vor fi comunicate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vor fi
aduse la cunoștința publică.
Art. 3.(1) Pentru piețele comerciale, târgurile, oboarele, la care accesul nu este controlat și nu se
asigură distanța de minim 2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr de
persoane astfel încât să se asigure distanța de 2 m între aceste persoane, se va interzice
funcționarea lor, până la încetarea stării de alertă;
(2) Regulile privind distanța între standurile de vânzare precum și între persoane se aplică și
piețelor agroalimentare.
(3) Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.
Art. 4. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6
persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane
în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.
(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară aceste activități, au obligația să ia măsuri
pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități
care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
Art. 6. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la eveniment, cu excepția sportivilor
care se află pe terenul de sport.
Art. 7. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul localităților, Comitetele Locale
pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, la
recomandarea Direcției de Sănătatea Publică Timiș, cu respectarea normelor legale în vigoare.
Art. 8. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului
Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.
Art. 9. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru
luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru
aducere la cunoștință comunității locale.
(3) Prevederile prezentei Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 17 august 2020 iar
Hotărârile nr. 24 din 1 august 2020 și nr. 25 din 2 august 2020 își încetează aplicabilitatea.
Art. 10. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
LILIANA ONEȚ

RAPORT DE EVALUARE a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Timiş în anul 2019

 

 RAPORT DE EVALUARE

a activităţii desfăşurate de

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2019

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă actualizată cu Ordonanța 1 din 2014, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23 decembrie 2014 și H.G.R. 1151 din 23 decembrie 2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotare comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Hotărârii Guvernului nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste ale Legii nr. 481/2004, privind Protecţia Civilă – modificată de Legea nr. 212/2006,

 1. MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE

Pentru buna desfăşurare a activităţilor şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă în judeţul Timiş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a avut în anul 2019, următoarele priorităţi:

 • identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă şi de înlăturare a acestora;
 • asigurarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispune Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile de conducere şi intervenţie subordonate;
 • creşterea capacităţii de gestionare şi management, prin optimizarea funcţionării structurilor de conducere şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea raţională a nevoilor şi resurselor.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în anul 2019 în 16 şedinţe și a participat la 10 videoconferințe cu Guvernul României, în vederea asigurării coordonării integrate a măsurilor tehnico-operative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Timiş.

Cele mai semnificative situaţii de urgenţă au fost generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din lunile mai și iunie, respectiv cea din luna noiembrie unde echipajul CBRN ISU Timiș în urma detecției din imobilul de pe strada Miorița nr. 8, a detectat un nivel ridicat de substanțe periculoase din clasa substanțelor neurotoxice.

 • În cadrul şedinţelor de lucru au fost adoptate 11 hotărâri care au vizat aprobarea Procesului–Verbal nr.618/20.02.2019 cu privire la cheltuielile generate de funcționarea stațiilor de pompare de desecare de pe suprafețe amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare din perimetrul județului Timiș, efectuate în perioada 04.02 – 20.02.2019 prin Hotărârea nr.1 din 03.2019, Hotărârea nr.2 din 18.04.2019, privind de aprobarea inventarului actualizat al punctelor critice în caz de inundații de pe cursurile de apă, din județul Timiș, nr. 5438/17.04.2019, Hotărârea nr.3 din 15.05.2019, de aprobare a Raportului de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din județul Timiș în perioada 30.04.2019 – 02.05.2019, Hotărârea nr.4 din 31.05.2019 de aprobare a Tabelului Centralizator nr. 11612/ȚNG/21.05.2019 al proceselor verbale  de constatare și evaluare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase (ploi torențiale) drumurilor forestiere din județul Timiș, Hotărârea nr.5 din 03.06.2019 de aprobare a Tabelului centralizator nr. 7408/30.05.2019 al proceselor verbale de constatare pentru verificarea stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice și a cursurilor de apă din județul Timiș, Hotărârea nr.6 din 14.06.2019 de aprobare a Raportului nr.507.333/12.06.2019 de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din județul Timiș la începutul lunii iunie 2019, Hotărârea nr.7 din 10.07.2019 de aprobare a Procesului – Verbal nr. 829/1.07.2019 cu privire la cheltuielile generate de funcționarea stațiilor de pompare de desecare de pe suprafețe amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare din perimetrul județului Timiș, efectuate în perioada 27.04 – 30.06.2019, Hotărârea nr.8 din 24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale din zona 2 Jimbolia din județul Timiș, Hotărârea nr.9 din 25.10.2019 de aprobare a Raportului nr. 511.456/15.10.2019 de evaluare a  pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din județul Timiș la începutul lunii iunie 2019, Hotărârea nr.10 din 18.11.2019 de aprobare a măsurilor dispuse în urma ședinței  Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș din data de 18.11.2019  (situația persoanelor din imobilul din Municipiul Timișoara, str. Miorița, nr.8), Hotărârea nr.11 din 21.11.2019 de aprobare a măsurilor dispuse în urma ședinței  Comitetului județean pentru situații de urgență Timiș din data de 21.11.2019  (situația imobilelor din Municipiul Timișoara, str. Miorița, nr.4 și nr.8, respectiv str. Vaida Voievod nr. 1).
 • Tot în cadrul şedinţelor de lucru au fost analizate şi aprobate următoarele planuri:

– Planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;

– Verificarea stocurilor de materiale antiderapante existente la bazele și punctele de deszăpezire;

– Planul de activităţi al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş pe anul 2020;

Secretariatul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comandamentului Judeţean de Iarnă a fost asigurat de către Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş prin Secretariatul Tehnic Permanent. Acesta a monitorizat evoluţia situaţiilor operative prelucrând informaţiile şi datele furnizate de Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a asigurat completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele calamităţilor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, mediului şi reducerea pierderilor materiale, în acest scop     s-au desfășurat următoarele:

 • actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a celor 5 grupuri de suport tehnic, conform Ordinului Prefectului 714 din 18.12.2019
 • actualizarea componenţei Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş 2019-2020, conform Ordinului prefectului nr. 713 din 12.2019;
 • a asigurat fluxul informaţionl – decizional şi completarea bazei de date, pentru o mai bună colaborare între Centrul Operaţional Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
 • periodic, a fost verificat telefonic serviciul de permanenţă la toate primăriile din judeţ ca urmare a atenţionărilor meteorologice şi a avertizărilor hidrologice, fiind informată Instituţia Prefectului judeţului Timiş;

S-au transmis 406 avertizări, atenţionări şi informări la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, din care:

7 avertizări COD ROȘU privind fenomene meteorologice periculoase imediate (Intensificări puternice ale vântului 90-110km/h, averse care vor cumula 40-60 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii și mari);

59 avertizări COD PORTOCALIU privind fenomene meteorologice periculoase imediate (Averse torențiale care vor cumula 35-40 l/mp, fregvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de dimensiuni mici și medii);

166 atenţionări COD GALBEN privind fenomene meteorologice periculoase imediate (precipitații mixte – ploi, vânt 55-60 km/h, izolat 70-90 km/h și ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);

43 atenționări meteorologice COD GALBEN (precipitații mixte – ploi, burniță, 25-35 l/mp și vânt 55-60 km/h, izolat 70-90 km/h, ceață-reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m);

3 avertizări hidrologice COD ROȘU (posibile depășiri ale C.P. pe râurile din bazinele hidrografice Bega – sector S.H. Balinț, amonte SH Chizătău (sect. îndiguit) și amonte S.H. Făget);

15 avertizări hidrologice COD PORTOCALIU  (posibile depășiri ale C.I. pe râurile din bazinele hidrografice Timiș, Bega, Bârzava și Moravița);

48 atenționări hidrologice COD GALBEN (posibile depășiri ale C.A. pe râurile din bazinele hidrografice Timiș, Bega, Bârzava și Moravița);

65 informări meteorologice FĂRĂ COD.

Datorită avertizărilor hidro–meteorologice Cod Roșu și Cod Portocaliu, a fost activat de 15 ori Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiilor (Grupa Operativă a CJSU) la sediul I.S.U. Banat.

Pentru prevenirea, limitarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş a cooperat în condiţii foarte bune cu serviciile deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţiali generatori de situaţii de urgenţă.

 1. MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

Măsuri şi acţiuni întreprinse de instituţiile deconcentrate:

 

Instituţia Prefectului Judeţului Timiş

 • Prefectul judeţului Timiş în calitate de preşedinte, a activat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • A coordonat activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 714 din 18.12.2019 de actualizare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş;
 • Emiterea Ordinului Prefectului 713 din 18.12.2019 de actualizare a Comandamentului Judeţean de Iarnă Timiş;
 • Aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pe anul 2020;
 • Aprobarea Planului de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă, pe teritoriul judeţului Timiş;
 • Aprobarea Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş pentru perioada sezonului rece 2019–2020.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara – Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență

Au fost elaborate şi actualizate planurile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din municipiul Timişoara: planul de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Timișoara, planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Timișoara, planurile de evacuare a salariaților și a unor bunuri materiale, planul operativ de acțiune pentru situații de Urgență.

În perioada martie – iunie Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş au efectuat un control comun în domeniul situațiilor de urgență la un  număr de 80 unităţi de învăţământ de la nivelul municipiului Timişoara.

În decursul anului 2019 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 10 activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență de urgenţă în cadrul proiectului “Să știi mai multe, să fii mai bun !” la instituții de învățământ din municipiul Timișoara unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor.

Echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce aparţine Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 106.

Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” au fost implicați în organizarea următoarele acțiuni:

 • în data de 28.02.2019 activităţi de informare având ca scop prevenirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, prezentarea tehnicii şi echipamentelor din dotare, exerciții de rapel salvare victime de la înălțimi în locația Piața Victoriei din municipiul Timişoara;
 • în data de 31.03.2019 și 3.04.2019 participarea la activități demonstrative la cele 2 locații amplasate în mall-uri cu ocazia celebrării Zilei Jandarmeriei;
 • în data de 8.04.2019 activități interactive efectuate de către Formațiunea SALVO pentru copii – tehnici de salvare-recuperare în domeniul situațiilor de urgență  cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Romilor;
 • în perioada 16.05-19.05.2019 participarea voluntarilor pentru asigurarea condițiilor de siguranță și prim ajutor în cadrul evenimentului proiectul cultural “EMBARGO FEST”;
 • în data de 25.05.2019 participarea voluntarilor în cadrul proiectului “MAKE IT ! RACE IT! RECYCLE IT” la competiția de ambarcațiuni realizate din materiale reciclabile pe canalul Bega;
 • în data de 1.06.2019 activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de urgență în Parcul “Ion Creangă” din municipiul Timișoara;
 • “Zilele Lacului SURDUC” în perioada 22-23.06.2019 unde s-au desfășurat activități specifice salvărilor din mediul acvatic;
 • în perioada 8-10.06.2019 participarea voluntarilor pentru asigurarea condițiilor de siguranță și prim ajutor în cadrul evenimentului “REVOLUTION FESTIVAL” ;
 • în perioada 6- 8.09.2019 simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în cadrul festivalului “Bega Bulevard”;
 • în perioada 20-22.09.2019 – în localitatea Fîrdea, pe lacul Surduc organizarea taberei de pregătire și instruire în domeniul “cercetare-căutare-salvare în situații de urgență” în colaborare cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Timișoara ;
 • în data de 8.11.2019 – participarea la Deta, la organizarea exercițiului ce a avut ca ca scop gestionarea operativă în cazul  producerii unui cutremur;
 • “Trophi Lunca Timișului” în 30.03.2019;
 • “Festivalul Plai” în perioada 13-15.09.2019;
 • “ Ziua Timișoarei” în perioada 3-5.08.2019;
 • achiziționarea de materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru gestionarea situațiilor de urgență conform bugetului aprobat pe anul 2019;
 • participarea angajaților din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la concursurile cu tematică de protecţie civilă şi stingerea incendiilor „Cu viaţa mea apăr viaţa” 21.05.2019  şi „Prietenii Pompierilor” în 16.05.2019 desfăşurate în municipiul Timişoara;
 • întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform solicitărilor Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale Timiș precum și elaborarea documentelor necesare funcționării Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Timișoara.

Efectuarea instructajului în domeniul situațiilor de urgență al salariaților, precum și comunicarea  operatorilor economici a instructajului PSI – Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incediilor la amenajări temporare în spaţii libere – Târgul de Paşte 2019 și Târgul de Crăciun 2019 – Piaţa Victoriei.

Întocmirea şi reactualizarea documentelor de evidenţă a sistemelor de înştiinţare-alarmare din municipiul Timişoara pe baza controalelor efectuate periodic;

Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor PMT în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

Principale activități desfășurate de polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență în anul 2019:

Polițiștii din cadrul I.P.J.Timiș au intervenit de fiecare dată pentru limitarea consecințelor unor situații de urgență cauzate de condițiile meteorologice. Astfel, s-a acționat în mai multe rânduri ca urmare a unor manifestări climaterice deosebite, în special precipitații abundente și intensificări ale vântului (furtuni), degajări de copaci, asigurări accidente rutiere și incendii, cu un efectiv de 3.804 cadre la 1.268 de intervenții.

Totodată, polițiștii din cadrul IPJ Timiș au acționat în conformitate cu Procedura pentru prevenirea deceselor prin hiportemie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite la nivelul județului Timiș, elaborată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

De asemenea, în cursul anului 2019 lucrătorii Biroului de Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Timiș au desfășurat în comun cu reprezentanții I.S.U. Timiș activități de prevenire a situațiilor de urgență.

Activitățile de intervenție desfășurate în comun de polițiștii din cadrul IPJ Timiș împrună cu angajați ai I.S.U. Timiș, se prezintă după cum urmează:

INTERVENŢII
I.P.J. Timiş
Misiuni
Accidente rutiere cu victime
576 

(48 persoane încarcerate, dintre care 48 adulți)
Acțiuni pentru protecția comunităților
1.092
Incendii
656
Misiuni pirotehnice
36
Salvarea/degajarea persoanelor din diferite medii
313

( 30 adulți și 11 copii)

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General Moise Groza” Timiş

În conformitate cu atribuțiile conferite prin actele normative în vigoare, activitatea Inspectoratuluide Jandarmi Județean Timiș în anul 2019, în domeniul situațiilor de urgență a fost orientată către nevoile comunității și în serviciul cetățeanului. Acțiunea concretă a efectivelor unității s-a materializat în previzionarea, organizarea și desfășurarea activităților de prevenire în vederea participării la acțiuni pe această linie, atât pentru protecția personalului și sediilor proprii cât și în sprijinul populației.

Documentele de planificare, organizare și conducere a unor activități pe linia situațiilor de protecție civilă, au fost actualizate în funcție de amenințările și riscurile aparițiilor unor astfel de situații în zona de responsabilitate a unității, ținându-se cont de necesarul de forțe și mijloace necesare intevenției optime la sediile proprii și în sprijinul populației, pentru rezolvarea în bune condiții a situațiilor de urgență civilă.

În cursul anului 2019, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au fost planificate, organizate și desfășurate, 8 exerciții tactice cu fiecare detașament și cu grupa operativă a inspectoratului.

Pe linia intervenției în situații de urgență civilă efective din cadrul inspectoratului au fost convocate la Grupa Operativă constituită la nivelului ISU Timiș în luna mai și iunie cu ocazia avertizării meteorologice COD PORTOCALIU și ROȘU. În unele cazuri s-a constituit CJSU Timiș (06.06.2019 în localitatea Balinț).

De asemenea, tot pe această linie în luna noiembrie s-a întrunit CJSU Timiș, având ca obiesctiv gestionarea situației de urgență generată de contaminarea cu substanțe toxice a unui imobil de pe str.Miorița, din Municipiul Timișoara; Pentru coordonarea tuturor activităților legate de această situație a fost constituit Punctul de Comandă la fața locului, în care și-au desfășurat activitatea reprezentanți ai instituțiilor implicate direct pentru rezolvarea cazului.

Pe parcursul anului 2019, s-au emis dispoziții cu privire la limitarea efectelor pentru situații de urgență civilă, verificarea capabilităților existente la nivelul subunităților, pregătirea și antrenarea efectivelor pentru participarea la acest gen de misiune.

Pe linia exercițiilor pentru verificarea și gestionarea situațiilor de urgență, în anul 2019, efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au participat la 2 exerciții comune organizate și desfășurate de către I.S.U.Timiș, împreună cu instituțiile administrației publice cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, în următoarele locații:

– Parcarea privată Iulius Mall, jud. Timiș, în data de 23.01.2019, între orele 13:00-13.50, având ca temă “Testarea activităţi autorităților publice responsabile, cu privire la gestionarea situației într-un incendii ce a avut loc în parcarea de la Iulis Mall”;

– Stația de dezbenzinare Calacea, la sediul OMV Petrom, în data de 09.05.2019, între orele 10:00-11:35, având ca temă principală “Activitatea CJSU Timiș pentru coordonarea forțelor de intervenție prevăzute în Planul de Urgență Externă al operatorului economic, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendii, urmat de explozie, fum și gaze toxice, la tancul nr.11 cu gazolină, capacitate de 100 m3”.

Scopul exercițiilor a fost antrenarea forțelor participante care cooperează în vederea gestionării situațiilor de urgență, prezentarea modului de acțiune ce privesc funcțiile de sprijin pentru rezolvarea unei situații de urgență, antrenarea personalului din Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a comitetelor locale pentru situații de urgență, privind modul de acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor evenimentului.

Pentru respectarea prevederilor Procedurii pentru prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost și a celor din spații neîncălzite, efectivele inspectoratului au colaborat foarte bine cu personalul operativ al I.S.U. Timiș. Personalul din serviciu a solicitat sprijin pentru transportul de persoane fără adăpost în 4 cazuri în cursul anului 2019.

O problemă importantă, care se perpetuează de-a lungul timpului, constă în lipsa alocărilor bugetare în domeniul protecției civile, având ca rezultat slaba dotare cu materiale strict necesare pentru protecția personalului, intervenția pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin și pentru ajutorul populației.

Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara

În perioada supusă analizei, personalul responsabil în domeniul situațiilor de urgență, a acordat o atenţie deosebită la întocmirea documentelor care reglementează, la nivel de unitate, activitatea de protecţie civilă, ținând cont de preverile Planului de analiză și acoperire a riscurilor, întocmit și aprobat de către I.S.U. Banat Timiș, pentru județul Timiș. Astfel în Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă, întocmit la nivelul unităţii, se regăsesc atât măsurile de protecţie a personalului şi bunurilor materiale, cât şi acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor producerii unor situaţii de urgență civilă, ce ar putea afecta unitatea.

La elaborarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă au fost atent evaluate toate tipurile de risc ce pot afecta raionul de dispunere. Acesta conţine suficiente elemente de planificare, avându-se în vedere că evacuarea în situaţii de urgenţă se execută, de regulă, când este iminent pericolul de a fi afectată unitatea, în timp foarte scurt, sau după producerea acestora, în condiţii deosebit de complexe. Totodată, în funcție de situațiile de risc, au fost întocmite și alte documente pentru completarea Registrului Național de Capabilități.

Planurile constituie documentele de bază pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor în cazul producerii situaţiilor de urgenţă. Acestea sunt viabile, adaptate la tipurile de risc identificate pentru zona de dispunere, fiind actualizate permanent iar extrase din planuri sunt difuzate pentru fiecare subunitate.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara este pregătită pentru realizarea funcțiilor de sprijin, în vederea gestionării situațiilor de urgență. Din punct de vedere operativ au fost stabilite forțele și mijloacele pentru intervenția la sediul propriu cât și în sprijinul populației, în raport cu situația de urgență produsă, sau la solicitarea instituțiilor abilitate. Acestea intervin în etape, conform atribuțiilor și dotării prevăzute de tabela de înzestrare. La nivelul unităţii este stabilit un detaşament de jandarmi dotat cu mijloace auto şi unelte genistice – lopeţi şi târnăcoape, care, în funcţie de avertizările meteo şi de solicitările instituţiilor abilitate poate să intervină în cel mai scurt timp pentru asigurarea funcţiilor de sprijin în cadrul unui efort comun, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, iar în etapa următoare cu celelalte efective conform ordinelor. Totodată s-a ținut cont și de Planul referitor la capacitatea de răspuns la nivel național în cazul producerii unor situații de urgență generate de seism.

Activitatea de pregătire pentru protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă s-a organizat şi desfăşurat conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara pentru anul 2019, astfel tematica a fost repartizată în așa fel încât să fie acoperite riscurile conform anotimpului (înzăpezire/inundații/secetă/incendii etc.).

Personalul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara a parcurs tematica de pregătire în domeniu, iar pe timpul executării activităților practice din cadrul aplicațiilor cu unitatea, au fost făcute precizări concrete pe fiecare linie de acțiune, pe linia evacuării bunurilor, a documentelor clasificate, a tehnicii şi mijloacelor de transport precum şi cu privire la protecția acestora. Astfel s-a constatat că efectivele grupării sunt în măsură să intervină, în timp scurt și eficient, atât în sprijinul personalului propriu, cât și în sprijinul populației, în cazul producerii unor situații de urgență.

Totodată, în cadrul Planului anual de pregătire a personalului, au fost periodic prezentate actele normative care reglementează activitatea pe linie de protecţie civilă, managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii, mijloacele tehnice existente şi planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă și modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, ca urmare a manifestării unui tip de risc existent. Lunar, au fost efectuate instructaje cu întregul personal al unităţii, care au vizat în special cunoaşterea modului de acţiune a personalului pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. Pentru personalul nou încadrat, mutat din alte unități sau cel care a lipsit o perioadă îndelungată de la locul de muncă, s-au efectuat instructaje introductive generale și specifice locului de muncă.

Pe timpul desfăşurării exerciţiilor de alertare cu gruparea s-a verificat activitatea Grupei de recunoaştere conform „Planului de evacuare în situaţii de urgenţă civilă”. S-a urmărit prezentarea în barem la unitate, ridicarea materialelor, constituirea coloanei pentru deplasare, aplicarea măsurilor de asigurare de luptă, instalarea îndrumătorilor de circulaţie, cercetarea traseului de deplasare şi a raionului de evacuare, asigurarea legăturilor radio, instalarea punctului de comandă şi asigurarea condiţiilor pentru lucru în raion.

În data de 17.09.2019, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara a fost evaluată de către IGJR, prin alertă de exercițiu de nivel IV – alertă roșie capacitate operațională. Pe timpul desfășurării exercițiului de alertare unitatea a acționat pentru aplicarea unitară a măsurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de deraierea unui tren plin cu produse petroliere în Gara Timișoara, existând pericolul producerii unui incendiu de proporții, precum și în cazul producerii unui cutremur care a afectat localitățile din zona de competență a unității. Calificativul obținut a fost „Foarte Bun”.

În data de 31.05.2019 a avut loc prima aplicație tactică a Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara. În cadrul acesteia s-a acționat pentru aplicarea unitară a măsurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de inundațiile din satul Giroc.

În data de 13.11.2019 a avut loc a doua aplicație tactică a Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara. În cadrul acesteia s-a acționat pentru aplicarea unitară a măsurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de incendiul de pădure de lângă satul Giroc.

În conformitate cu prevederile „Concepţiei şi Planului de desfăşurare a exerciţiilor”, situaţia exerciţiilor de cooperare cu forţe şi mijloace de intervenţie planificate şi executate în anul 2019, se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Perioada

(Data)

Organizator Tema exerciţiului Loc desfăşurare  

Forma

1. 23-27.

09.2019

IGSU cu sprijinul Departamentului pentru situații de urgență și DGMO

(ISU Caraș-Severin, ISU Hunedoara, ISU Timiș, IGAV, IPJ Caraș-Severin, IPJ Hunedoara,  IJJ Caraș-Severin, IJJ Hunedoara,  și G.J.Mb. Timișoara,  -participanți)

ForFirEX 2019

Activitatea structurilor de conducere și intervenția integrată în cazul producerii unor incendii la fondul forestier

Cinciș-Cerna și Lunca Cernii,

Jud. Hunedoara;

Poiana Mărului și Rusca Montană, jud. Caraș-Severin

 

Practic

Exerciţiile s-au organizat şi desfăşurat în scopul antrenării personalului structurilor menționate în planul de cooperare, participarea în comun la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, în vederea prezentării modului de acţiune a structurilor care îndeplinesc funcţii de sprijin pentru gestionarea unor astfel de tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.

În urma desfăşurării exerciţiilor/antrenamentelor s-a constatat viabilitatea documentelor operative şi buna cooperare cu celelalte structuri cu misiuni specifice pe linia managementului unor situaţii de urgenţă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara este pregătită să răspundă oricăror solicitări din partea instituțiilor cu atribuții pe linia situațiilor de urgență pentru efectuarea unor exerciții în comun în scopul îmbunătățirii permanente a modului de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență.

Întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru conducerea, coordonarea şi monitorizarea permanentă a intervenţiei în sprijinul populaţiei s-a realizat în concordanţă cu prevederile documentelor operative întocmite în acest sens.

În anul 2019 Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara a participat la patru misiuni de căutare/salvare persoane dispărute în zona de competență, comparativ cu 4 misiuni de căutare/salvare persoane dispărute în anul 2018.

Totodată Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara a participat în perioada August-Noiembrie în cooperare cu I.P.J. Timiș la misiuni de prevenire și înlăturarea efectelor pestei porcine africane în zona de competență, la limita județului Timiș (filtre rutiere), în localitățile Gelu și Periam.

Cu toate că unitatea este pregătită pentru a intervenii în situații de urgență civilă, există în continuare neajunsuri, mijloacele de protecţie individuală fiind învechite sau neexistând.

În caz de calamităţi, dezastre, accidente cu urmări grave sau incendii de mari proporţii, efectivele proprii nu pot fi protejate în totalitate, iar intervenţia în sprijinul populaţiei poate fi minimă şi cu riscuri mari pentru efectivele proprii, bunurilor și documentelor, posibilităţile de adăpostire la nivelul unităţii sunt reduse, adăposturile fiind comune cu ale I.J.J. Timiş, la subsolul unei clădiri a unităţii (sala de mese).

Ţinând cont de faptul că în zona de responsabilitatea a Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara sunt identificate riscuri în domeniul situaţiilor de urgenţă (inundaţii, seisme, accidente aviatice, etc.), că structurile de jandarmi au prin lege obligaţii în ceea ce priveşte intervenţia la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă, vom continua pregătirea, atât prin activități teoretice cât și practice, pentru cunoaşterea modului de acţiune în diferite situaţii şi fixarea unor deprinderi care să permită o intervenţie eficientă atunci când ne confruntăm cu situaţii de urgenţă. În acest sens am și intensificat relațiile de cooperare/colaborare cu structurile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, din zona de competență teritorială, folosindu-ne și de pregătirea în comun cu personalul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO”, de cunoștințele și experiența acestuia, precum și de materialele de care acesta dispune.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

a actualizat şi întocmit documentele de conducere pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, respectiv “Planul de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă” şi “Planul de evacuare în situaţii de urgenţă“, din care s-au transmis extrase la toate structurile subordonate, în părţile ce le privesc.

În cadrul  I.T.P.F. Timişoara, activitatea pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă este organizată astfel:

Şeful I.T.P.F. Timişoara asigură aplicarea prevederilor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor, decizilor şi ordinelor pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situațiilor de urgenţă; stabileşte măsurile de protecţie ale personalului şi conduce nemijlocit realizarea acestora; asigură cooperarea forţelor proprii cu celelalte structuri care participă la intervenţii în situaţii de urgenţe civile.

În baza articolului 8 alin.(1) din Ordinul 224 /2011, a fost desemnată persoana care îndeplineşte atribuţiile în domeniul situaţiilor de urgenţă. Aceasta coordonează  planificarea şi realizarea activităţiilor şi măsurilor pe linia prevenirii, monitorizării si gestionării situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative pe această linie.

La nivelul I.T.P.F. Timişoara s-a întocmit un Registru de Capabilităţi cu forţele şi mijloacele participante la intervenţii şi timpii de operaţionalizare.

A fost stabilită o grupă operativă de conducere şi coordonare a acţiunilor pe timpul situaţiilor de urgenţă compusă din ofiţeri.

Mijloacele destinate intervenţiei în sediul propriu şi în sprijinul populaţiei, sunt cele prevăzute în normele de înzestrare.

Transportul materialelor şi personalului se execută cu mijloace proprii iar consumul de motoresurse se realizează din norma anuală pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

Echiparea şi hrănirea personalului se face conform normelor din instrucţiunile de alertare.

Asigurarea medicală se realizează de către serviciile medicale județene Timiş/Caraș Severin/Mehedinți cu personalul şi inventarul existent.

Nivelul de pregătire al personalului pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă este BUN,  fiind stabilit de către conducerea I.T.P.F. în urma verificărilor periodice privind pregătirea personalului.

Posibilităţile adăpostirii personalului unităţii în situaţii de urgenţe la sediul I.T.P.F. Timişoara este în întreg demisolul unei clădiri din cărămidă (cu două nivele), neamenajate, fără instalaţii de filtroventilaţie, având capacitatea adăpostirii a 350-400 de persoane.

La subunităţile subordonate din celelalte localităţi din judeţele Timiş/Caraș Severin/Mehedinți, nu sunt posibilităţi de adăpostire a personalului în situaţii de urgenţe (nici în clădirile proprii, nici în alte clădiri existente pe plan local).

În anul 2020, pe linia activităţii de protecţie civilă, urmează să participe la exerciţiile de alertare publică  prin protecţie civilă, stabilite de către serviciile publice profesioniste pentru situaţii de urgenţă, următoarele structuri ale I.T.P.F. Timişoara, după cum urmează:

S.P.F. Sânnicolau Mare în localităţile  Beba Veche şi Dudeştii Vechi

S.P.F. Jimbolia  în localităţiile Cărpiniş şi Cenei

S.P.F. Lunga în localitatea Teremia Mare

S.P.F. Cruceni în localitatea Uivar

S.P.F.  Deta  în  localitatea Liveziile S.P.F.  Moraviţa, în localităţiile Moraviţa şi Jamu Mare

S.P.F. Gîrla  Mare  în localitatea Vrata

S.P.F. Porţile de Fier II  în localitatea colonie veche Portile de Fier II

S.P.F. Tr. Severin  în localitatea Dr. Tr. Severin

S.P.F. Orsova  în localitatea Orsova

S.P.F. Svinita  în  localitatea Svinita

S.P.F. Oravita în loc. Grădinari

S.P.F. Socol în loc.Socol

S.P.F. Naidaş în loc Naidaş

S.P.F. Moldova – Veche în loc. Moldova – Nouă

S.P.F. Berzeasca în loc. Berzeasca

În anul 2019 lucrătorii I.T.P.F. Timişoara nu au fost solicitaţi şi nu au intervenit la evenimente deosebite sau situaţii de urgenţă.

Pentru mai buna desfăşurare a activităţii în situaţii de protecţie civilă propunem asigurarea cu materiale pe linia protecţiei N.R.C.B., dotarea  încăperilor destinate pentru adăpostirea personalului în caz de situaţii de dezastre cu instalaţii de filtroventilaţie  şi alte materiale necesare adăpostirii personalului în condiţii optime. De asemenea, propunem dotarea cu diferite materiale, pe categorii de intervenţii la care poliţia de frontieră participă.

Brigada 18 Cercetare Supraveghere DECEBAL

La nivelul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere “DECEBAL”, pe raza judeţului Timiş s-au executat în anul 2019  următoarele activităţi pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă, astfel:

 1. ACŢIUNI DE INTERVENŢIE
 • nu s-au executat acţiuni de intervenţie la dezastre pe raza judeţului Timiş în anul 2019.
 1. EXERCIŢII DESFĂŞURATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUŢII
 • s-au executat activităţi de instruire în cooperare cu alte structuri pe raza judeţului Timiş în anul 2019, astfel:
Categoria de forţe a armatei UM participantă Alte instituţii Cine a organizat exerciţiul Tipul şi denumirea exerciţiului Periaoda Locaţia
FT/MApN UM 01221 IJSU Timiş UM 01221 Timişoara Exerciţiu de rezolvare a unei situaţii tactice – S.T.X. tip I.S.U.

cu tema Evacuarea locatarilor, materialelor şi stingerea incendiului de la Căminul Militar de Garnizoană Timişoara.

02.04.2019 Cazarma 1079 Cămin Militar Timişoara /

UM 01221 Timişoara

FT/MApN UM 01109 IJSU Timiş UM 01109 Timişoara Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren la depozitul de muniţie al unităţii în caz de incendiu. 12.04.2019 Cazarma 1366 /

UM 01109 Timişoara

FT/MApN UM 01109 IJSU Timiș UM 01109 Timișoara Exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren la depozitul de muniţie al unităţii în caz de incendiu. 18.10.2019 Cazarma 1366 Timişoara

 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş

Activitatea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiş în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a constat în:

 • analizarea şi selectarea din Nomenclatorul Bunurilor Rechiziţionabile a mijloacelor tehnice care fac obiectul intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă;
 • actualizarea bazei de date cu produsele şi serviciile pe operatori economici ce pot fi utilizate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi punerea acesteia la dispoziţia C.J.S.U. Timiş: mijloace de transport, surse de alimentare energetice, tehnică de construcţii, etc;
 • actualizarea situaţiilor cu sursele de aprovizionare cu alimente şi apă potabilă, unităţile de cazare şi alimentaţie publică şi spaţiile de depozitare din judeţul Timiş;

De asemenea, un reprezentant al STPS Timiș, a participat la şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, desfăşurate în anul 2019.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timișoara Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

În anul 2019, Compartimentul intern de prevenire și protecție din cadrul DGRFP Timișoara a desfășurat atât activități pe linia securității și sănătății în muncă cât și pe linia prevenirii, stingerii incendiilor, după cum urmează:

 • Au fost înștiințate structurile privind spațiile în incinta cărora este permis/interzis fumatul și au fost efectuate verificări în acest sens;
 • Au fost efectuate instruiri privind intervenția la locul de munca în caz de incendiu (alarmare, salvare rapidă și în siguranță a personalului, întreruperea energiei electrice, acționarea asupra focului și evacuarea bunurilor);
 • Au fost verificate, reparate și reîncarcate stingatoarele din dotare, atât la sediul central cât și la unitățile subordonate;
 • În cursul lunii septembrie 2019 a fost efectuat un exercițiu de simulare a stingerii unui incendiu în incinta sediului DGRFP Timișoara;
 • În cadrul fiecarui compartiment/birou a fost nominalizat personalul care participă la prima intervenție;
 • A fost refăcută fișa obiectivului, fiind astfel respectate prevederile O.M.A.I nr. 163/2007;
 • Au fost remediate deficiențele constatate de dumneavoastră prin P.V. nr.531929/TM/10.09.2019 la pct.3, pct.4, pct.5, pct.6, pct.8 și pct.9;

Instituția noastră participă cu regularitate la convocările transmise de ISU prin conducătorul acesteia și va continua să remedieze eventualele deficiențe ale activității prezentate anterior.

Administraţia Bazinală de Apă “Banat”

Principalele activități desfășurate în cadrul Administrației Bazinale de Apă Banat în cursul anului 2019, privind managementul situațiilor de urgență au fost:

 1. Monitorizarea zilnică a 44 de stații hidrometrice, 56 de stații automate privind cantitatea și calitatea apei.

b.Transmiterea de 323 avertizări hidrometeorologice, 13 rapoarte operative și 414 telegrame hyavert.

c.Transmiterea de 140 telegrame privind evoluția nivelurilor pe cursurile de apă către partea sîrbă;

 1. În cursul anului 2019, în perioada 30.04-04.05.2019, s-au înregistrat inundații pe cursul de apă Bega și afluenții acestuia, precum și pe cursul de apă Nadrag, iar în perioada 27.05-10.06.2019, tot pe cursul de apă Bega și afluenții de dreapta al acestuia aval de localitatea  Făget întocmindu-se doua rapoarte de sinteza.

În perioada 30.04-04.05.2019, în urma avertizarilor meteorologice și hidrologice primite, în cadrul A B A Banat s-au luat următoarele măsuri:

-A fost trimis personalul Sistemului Hidrotehnic Lugoj formațiile Lugojel și Făget pentru supravegherea cursului superior al râului Bega și luarea măsurilor de intervenție imediată.

          Zonele afectate au fost:

-localitatea Nădrag unde a fost inundat drumul județean 681B, iar personalul SH Lugoj a intervenit pe malul stâng a râului Nădrag cu saci umpluți cu nisip pentru punerea în siguranță a zonei, în zona podețelor s-a intervenit pentru degajarea albilor de plutitori (material lemnos). Au fost afectate lucrări de consolidare de maluri din zidărie de piatră pe o lungime cumulând peste 530 ml, consolidări de maluri din gabioane în lungime de 100 ml, eroziuni de mal pe o lungime de 710 ml, plăcuțe de mira 14 buc. și terenuri agricole aproximativ 65 ha în aval de localitățile Nădrag și Crivina.

-localitatea Poieni pe râul Bega Sașa odată cu creșterea nivelului de apă s-au montat batardourile de lemn care au fost protejate cu saci de nisip și folie acolo unde a fost necesară impermeabilizarea. Pe sectorul cuprins între Poieni și drumul județean ce duce la manăstirea Românești au fost mai multe zone joase, unele cu eroziuni de mal, unde apa s-a revarsat pe drum și pe terenurile agricole inundând 65 ha teren arabil și 70 ha pașuni, din cauza acestui fapt deplasarea autovehiculelor fiind îngreunată.

Amonte de satul Poieni s-a evidențiat din nou zona cu eroziune de mal de circa 300 m (care se afla pe lista lucrărilor de investiții aprobate spre finanțare în cursul anului 2019 și pentru care s-au realizat o parte din lucrări), de unde apa s-a scurs în incinta aparată, s-a înglobat într-un torent de versant și după ce a curs de-a-lungul drumului principal din sat s-a întors gravitațional spre sat, afectând consolidările de mal cu gabioane pe o lungime de 4-5 m.  De asemenea, a fost identificată o zona de eroziuni de mal aval de localitate, de cca 150 m, care a dus la inundarea DJ 684B.

– În perioada 2-5 mai, pe râul Timiș au fost depășite cotele specifice Fazei a-II-a de apărare, iar în timpul monitorizării comportării lucrarilor hidrotehnice s-a observat că pe tronsonul Timiș mal stâng de la km 0+000 la km 3+000 și pe tronsonul Timiș mal drept 0+000 – 2+500, s-au produs eroziuni de mal și s-a intervenit cu plasă de sârmă și saci cu nisip pentru consolidare temporară. Pe tronsonul Timiș mal stâng km 3+000 -5+000 și pe tronsonul Timiș mal drept 4+000 – 6+500 s-au observat infiltrații la piciorul digului și s-a intervenit cu saci de nisip, folie și geotextil pentru limitarea infiltraților.

Intervențiile s-au realizat cu personalul Formației Rudna, Sistemul Hidrotehnic Timiș și cu materialele din stocul de apărare și local din stocurile de producție ale SGA Timiș.

În perioada 27.05.2019-10.06.2019, în urma atenșionărilor meteorologice și hidrologice primite pentru bazinul Bega superioară, în cadrul A B A Banat s-au luat următoarele măsuri:

– A fost mobilizat din nou întreg personalul din cadrul Sitemului Hidrotehnic Lugoj, formația Coștei și formația Făget.

– În data de 5 iunie, datorită vitezei crescute a pârâului Topla s-au format turbioane aval de podul de pe DC Mănăștiur-Remetea-Lunca care au erodat malul, punând în pericol drumul comunal. Pentru remedierea problemelor apărute s-a intervenit de către angajații ABA Banat, Formația Făget, cu o autobasculantă și un buldoexcavator pentru a transporta piatra brută în vederea stabilizării malului, respectiv a drumului.

– În data de 6 iunie, Formația Coștei din cadrul SH Lugoj a acționat cu saci umpluți cu nisip în zona Babșa pentru supraînălțarea digurilor pârâului Miniș, cât și a digului mal drept râu Bega, pentru protejarea unei gospodării, iar pompierii din cadrul ISU Banat au pompat apa deversată în incinta apărată.

Având în vedere că în data de 6 iunie, râul Bega a depășit la Balinț nivelul istoric (cota atinsă a fost de 667 cm-cod roșu de inundații), ABA Banat a dislocat în zona 2 formații de lucru și formația de intervenție rapidă, 2 IVECO cu bena, 2 buldoexcavatoare, 4 autoturisme de teren, 1 tractor, 4 camioane, 1 mașină de umplut saci, 4000 saci. Tot în zona afectată s-au transportat 4 autocamioane cu nisip pentru a fi folosit în caz de intervenție. Toată conducerea ABA Banat si SGA Timiș a fost disponibilă pe teren, în ture, pentru asigurarea continuității coordonării acțiunilor de preventive și asigurarea suportului tehnic pentru Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Timiș, care a convocat, la sediul Primăriei Balinț, întâlnirea de urgență a membrilor CJSU Timiș. Monitorizarea permanentă a sistemului hidrografic și a lucrărilor hidrotehnice a continuat următoarele 2 zile.

În data de 8 iunie, în urma unor ploi locale semnificative, pârâul Bunea Mare s-a umflat și a erodat puternic malurile și culeea podului peste care trece drumul de legătură între Răchita și DC 95. La sesizarea CLSU Dumbrava și solicitarea de intervenție în regim de urgență a prețedintelui CJSU Timiș, am deplasat în zonă o mașină cu piatră și un buldoexcavator. Pentru intervenție CLSU Dumbrava a pus la dispoziție un tractor cu remorcă și un buldoexcavator. Lucrările au fost executate de 2 agenți hidrotehnici de la formația Făget și 2 persoane puse la dispoziție de primăria Dumbrava, sub supravegherea șefului formației Făget.

De asemenea, s-au realizat un complex de activități de întretinere și reparații curente la construcțiile hidrotehnice din administrarea A.B.A.Banat, după cum urmează:

 • completări terasamente diguri:

– dig Moravița, mal drept km 8+350 – 11+500 și mal stâng, km 9+650 – 12+710, executându-se un volum de lucrări de 60083 m3;

– dig Bârzava, mal stâng, aval localitate Deta, km 13+300 – 14+020 și mal drept, km 0+000 – 8+500, km 14+500 – 15+600, fiind realizat un volum de 24805 m3;

– dig Bega, mal stâng, km 0+000 – 11+735, mal drept, km 0+000 – 2+900, mal stâng + drept, CSA 126+500;

– dig Bega Navigabilă, mal drept km, 0+000 – 8+165, mal stâng, km 0+000 – 20+375;

– dig Timiș, sector Hitiaș- Coștei, mal stâng km 81+300-99+149;

– dig Timiș, mal drept, km 0+000 – 54+000, mal stâng, km 0+000 – 57+700;

– dig Valea Riu, mal stâng km 0+000 – 2+100; mal drept, km 0+000 – 1+975.

 • reprofilări şi decolmatări albii pe cursuri amenajate şi neamenajate:

– decolmatare albie curs râu Timiș, km 77+000 – 78+500; km. 25+200 – 25+500, cu un volum total excavat de 5500 m3;

– decolmatare și amenajare albie curs Bega Navigabilă, km 88+712 – 110+850, cu un volum total excavat de 11790 m3;

– decolmatare și amenajare albie curs Surduc, km 0+000 – 6+000, cu un volum total excavat de 14700 m3;

– decolmatare curs Lanca Birda, km 0+000 – 10+000, cu un volum total excavat de 10844 m3;

– decolmatare și amenajare albie Slatina, km 0+000 – 3+300, cu un volum total excavat de 11820 m3;

– decolmatare curs Beregsău, amonte Pișchia, km 0+000 – 10+500, cu un volum total excavat de 1756 m3;

– decolmatare curs Bârzava, km 8+500 – 17+700, cu un volum total excavat de 500 m3;

– decolmatare curs Cărăstău, km 0+000-1+800, cu un volum total excavat de 5400 m3;

– decolmatare bazin deznisipator baraj N.H. Coștei, cu un volum total excavat de 1500 m3;

– decolmatare râu Bega la Răchita, CSA 117+300 – CSA 117+800, cu un volum total excavat de 2000 m3;

– decolmatare râu Bega  pe sector Sintești-Temerești, km 0+520-0+920, cu un volum total excavat de 1500 m3;

– decolmatare depuneri râu Bega, CSA 118+500-CSA 120+200, cu un volum total excavat de 3605 m3;

– decolmatare curs Rădășel, km 0+000-4+720, cu un volum total excavat de 19500 m3;

– decolmatare curs Bălășina, cu un volum total excavat de 21000 m3;

– decolmatare curs Zopana, cu un volum total excavat de 30800 m3;

 • lucrări din beton la obiectivele hidrotehnice și la centrele gospodăreşti:

– refacere grindă de beton și pereu dalat la acumularea Murani, lucrări de întreținere la sedii și cantoane (ex. canton Ghiroda, Parța, Coștei, Cebza, Clopodia);

 • lucrări din piatră și anrocamente – curs Bega Nenavigabilă (tronson I km 9+896 – 10+096; tronson II km 13+269-13+380).
 • cosiri manuale și mecanizate de vegetație ierboasă au fost realizate cu formațiile de lucru pe dig Timiş mal stâng şi drept, dig râu Bega, dig Bega Navigabilă, dig Gherteamoş, dig Canal Descărcare, dig Șurgani, Moraviţa, Giuriţa și la barajele Moravița, Cadar-Duboz, Şuştra, Topolovăț, Pișchia, Ianova, Știuca, Herendești;
 • confecții metalice: stavilă baraj Izvorin și Valea Surduc, confecționat bariere și gabioane;
 • lucrări de reparații curente executate cu forțe proprii prevăzute în P.G.A. 2019 și executate:

– Decolmatare și amenajare albie  curs Bega Navigabilă km 88+712 – 110+850;

– Decolmatare și amenajare albie  curs Surduc km 0+000 – 6+000;

– Decolmatare și amenajare albie  curs Slatina km 0+000 – 3+300;

– Decolmatare curs Beregsău amonte Pișchia;

– Completări terasamente dig Bârzava mal stâng km 13+300 – 14+020  și mal drept km 14+500 – 15+600 și 0+000 – 8+500;

– Decolmatare acumularea Giarmata;

 • lucrări de reparații curente executate cu terți: – Lucrări de taluzare diguri Bega Navigabilă.
 • activități de igienizare a cursurilor de apă: s-au desfăşurat în albiile minore şi în zonele de protecţie a acestora, precum şi în perimetrul lacurilor de acumulare; s-a extras materialul plutitor cu grebla la N.H. Coştei, N.H. Topolovăţ, N.H. Sânmartinul Maghiar.
 1. Participarea la întânirea de lucru pe teme de apărare în mod concret dezbarerea noului Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, organizat de ANAR București la Tg. Mureș în perioada 22-25.07.2019.
 2. Completarea stocului de materiale și mijloace de apărare în conformitate cu noul Normativ Cadru: material absorbant tip Spill sorb 3240 kg., baraj limitator 12 buc., funie sintetică 270 ml, echipament de protecție – 21 seturi,veste de protecție 100 buc.; saci – 20.000 buc., –  în valoare totală de  140.659,02 lei.
 3. Participare “Proiect WATMAN“ Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor.
 4. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în perioada: 14-18.10.2019. La acțiune au participat reprezentanții Ministerului Apelor și  Pădurilor și cei ai A.N.Apele Române.
 5. Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de interes comun cu Republica Serbia în perioada 17-20.09.2019, pe teritoriul Serbiei, respectiv 08-11.10.2019,  pe teritoriul României.
 6. În cursul anului 2019 nu s-au înregistrat poluari accidentale ale cursurilor de apă în județul Timiș.

Crucea Roșie Română – Filiala Timiș

          În anul 2019 Filiala de Cruce Roșie a activat pe linie de prevenire și după caz la solicitările autorităților, după cum urmează:

 1. Oferirea asistenței primare umanitare imigranților aflați la sediul ITPF Timiș (spațiul de anchetă) cu saltele, îmbrăcăminte și mâncare;
 2. Sprijinirea cu echipe de voluntari, la solicitarea DSP Timiș, pentru punctele de caniculă constituite la nivelul județului Timiș;
 3. Derularea programelor de instruire a sănătății populației, conform calendarului activităților;
 4. Sesiuni de instruire pentru cursurile în domeniul dezastrelor și acordării primului ajutor medical de bază (BLS).
 5. Întărirea capacității de intervenție a Crucii Roșii Române, conform atribuțiilor legale în vigoare;
 6. Participarea la exercițiul Vigorous Warriors, organizat de către NATO, în Baza Cincu, județul Sibiu;
 7. Participarea la convocarea în cadrul ședințelor CJSU Timiș și în taberele de la Valea Ierii, județul Cluj, rspectiv în cele de instruire referitoare la migrație.

Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș

         În anul 2019, nu a desfășurat alte activităţi pe linia prevenirii, monitorizării și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș și a participat la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Timiş

Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare pe o suprafaţă de 480.000 ha, din care 438.788 ha sunt reprezentate de lucrări de desecare, de pe care evacuarea apelor se efectuează prin pompare (în proporţie de 75,7%) şi gravitaţional (24,3%).

Pentru desfăşurarea activităţii de desecare, ANIF Timiş dispune de 91 staţii de pompare, 8868 km canale, 5905 construcţii hidrotehnice (poduri, podeţe,stăvilare, căderi de ruperi de pantă), 59 de cantoane de exploatare şi de un număr de 123 angajaţi, din care 87 electromecanici.

Precipitaţiile căzute pe suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare şi înregistrate la staţionarele ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în anul 2019 sunt cuprinse  între 350,5 l/mp la staţionarul ANIF –Recaş (Amenajarea Recaş-Chizătău), şi un maxim de 1048,5 l/mp la staţionarul ANIF –SP Bobda II ( Amenajarea Begheiul Vechi Vest Timişoara). Acestea au determinat creşterea nivelului freatic şi mici băltiri, care coroborate cu creşterea nivelurilor pe cursurile de apă conform avertizărilor hidrometeorologice, au determinat intrarea în funcţiune a amenajărilor de desecare, respectiv reţeaua de canale, construcţiile hidrotehnice şi staţiile de pompare aferente, în măsura în care au necesitat funcţionarea în condiţiile OUG 22/2013 coroborat cu Legea 158/2016,  la solicitarea administraţiilor publice locale şi a beneficiarilor terenurilor agricole din perimetrele amenajate.

În contextul analizării activităţii în anul 2019, se poate constata:

 1. Activitatea de exploatare a staţiilor de pompare de desecare şi a reţelei de canale:

În perioadele cu exces de umiditate, ca urmare a precipitaţiilor abundente, la solicitarea în scris a primăriilor şi a beneficiarilor de terenuri agricole şi în  condiţiile O.U.G. nr. 22/2013 şi a Legii nr.158/2016 s-a funcţionat cu staţiile de pompare de desecare, înregistrându-se o cheltuială totală estimată de 630.920,20 lei,  astfel:

Total valoare energie electrică  (inclusiv TVA):                              409.317,31 lei,

din care: – pentru evacuarea apei din localităţi:              409.317,31 lei;

– energie consumată:                                                   617,58 MWh;

– piese şi materiale pt exploatare şi repararea SP:      2.200  lei;

– cheltuieli cu carburanţi şi lubrefianţi:                2.704,88 lei;

– cheltuielile cu remedierile au fost evaluate la      216.698,01 lei,

din care:

a) în perioada 04.02–20.02.2019 au funcţionat 7 staţii de pompare de desecare şi anume: SP Jimbolia, SP 6 Moşniţa, SP Beregsău  2, SP Rudna I-II, SP Ghilad III, SP Partoş I şi SP Moraviţa.

Energia electrică consumată pentru pomparea apei pe linie de situaţii de urgenţă în perioada 04.02. – 20.02.2019, (care are la bază situaţia facturilor de consum emise de  ENEL pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare energie electrică  (incl.TVA):                           15.455,80 lei,

din care:     – pentru evacuarea apei din localităţi  :                15.455,80 lei;

– energie consumată                                              29,73 MWh.

– piese şi materiale pt exploatare şi repararea  SP:            2.200  lei

TOTAL      17.655,80 lei

– b) în perioada 27.04-30.06.2019, au funcţionat 37 staţii de pompare şi anume SP Aranca, SP Valcani 1, SP Valcani 2, SP Mureş, SP Cheglevici mal st., SP Bobda 2, SP Beregsău 2, SP Becicherec 2, SP Becicherec 3, SP Jimbolia, SP Cenei, SP Keriteş 1, SP Keriteş 2, SP Otelec mal dr., SP Pustiniş, SP Uivar, SP Proletaru, SP Cruceni, SP Diniaş, SP Otelec mal st., SP Partoş 1, SP Partoş 3, SP Moraviţa, SP Moşniţa, SP Rudna 1-2, SP Rudna Est, SP Caraci 1-2, SP Ciavoş, SP Toager 1, SP Ghilad, SP Ghilad 2, Ghilad 3, SP Cebza, SP Macedonia, SP Miniş, SP Livezile, SP Lugoj.

Energia electrică consumată pentru pomparea apei pe linie de situaţii de urgenţă în perioada 27.04. – 30.06.2019, (care are la bază situaţia facturilor de consum emise de  ENEL pentru fiecare staţie de pompare), constă în:

Total valoare energie electrică  (incl.TVA):                           393.861,51 lei,

din care:  – pentru evacuarea apei din localităţi:                      393.861,51 lei;

– energie consumată                                                           587,85 MWh.

– cheltuieli cu lubrefianţii folosiţi pentru funcţionarea staţiilor de pompare şi carburanţii pentru efectuarea epuismentelor sunt evaluate la 2.704,88 lei

– cheltuielilor aferente remedierilor la staţiile de pompare pentru funcţionalitatea acestora au fost evaluate la                                     216.698,01 lei.

TOTAL      613.264,40 lei

Problemele cu care ne-am confruntat şi pe care în mare parte le-am depăşit, dar cu greu cu ajutor propriu şi local, au constat în:

– asigurarea personalului electromecanic de exploatare pentru schimburi;

– în condiţiile respectării OUG 22/2013, respectiv a Legii 158/2016, intrarea în funcţiune a staţiilor de pompare se face cu întârziere, când nivelul apei înregistrat în bazinele de aspiraţie ale staţiilor de pompare coroborat cu cotele caracteristice aferente regulamentelor de exploatare sunt cu mult depăşite, cea ce conduce la situaţii critice limită, conducând ca acestea să nu facă faţă situaţiilor.

Analizând activitatea depusă pentru evacuarea excesului de umiditate prin staţiile de pompare de desecare ale Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Timiş în cursul anului 2019, rezultă următoarele:

– din totalul de 91 de staţii de pompare de desecare din patrimoniu, 65 sunt funcţionale;

– din totalul staţiilor de pompare de desecare, 20 de staţii au prezentat niveluri ale apei în bazinele de aspiraţie peste cotele maxime admise de regulamentele de exploatare, iar 28 de staţii au avut condiţii de funcţionare, având atinse cotele de pornire;

– în vederea coordonării activităţii din teritoriu a fost mobilizat personalul de exploatare şi de intervenţii ANIF Timiş care au acţionat zi şi noapte pentru menţinerea în funcţiune a staţiilor de pompare;

– în situaţia existentă hidro-meteo şi greoaie de acces la punctele de pompare, am fost nevoiţi să apelăm la beneficiarii de teren pentru a ne pune la dispoziţie mijloace de transport, materiale, piese de schimb şi forţă de muncă pentru reparaţii şi curăţirea grătarelor grosiere la staţiile de pompare;

– asigurarea personalului electromecanic ANIF pentru pomparea apei în vederea funcţionării permanente a staţiilor şi transportul acestuia cu mijloace proprii dar şi cu tractorul cu remorcă de la unele societăţi comerciale agricole, pentru asigurarea schimburilor de la peste 100 km, datorită numărului redus de personal calificat adecvat activităţii.

În desfăşurarea activităţii de evacuare a excesului de umiditate în anul 2019, am întreprins următoarele  măsuri:

– pentru o bună funcţionare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare s-au executat lucrări de distrugere a vegetaţiei lemnoase, acvatice şi ierboase, de înlăturare a obstacolelor de pe reţeaua de canale de desecare, despotmoliri construcţii hidrotehnice;

– intervenţii şi mici remedieri în funcţionalitatea staţiilor de pompare de desecare;

– la clădirile staţiilor de pompare de desecare şi la cantoane s-au efectuat reparaţii la şarpante, terase, lucrări de întreţinere şi mici reparaţii la agregatele de pompare şi instalaţiile electrice ;

 1. La activitatea de întreţinere şi reparaţii (I+R) desfăşurată de ANIF – Filiala Timiş în decursul anului 2019 au fost aprobate şi efectuate cheltuieli (materiale) şi servicii în sumă totală de 295.376,67 lei (inclusiv TVA) la unele obiective, astfel:
 2. Reînnoirea Autorizaţiilor de Gospodărirea Apelor emise de Administraţia Bazinală de Ape Banat, pentru 40 de amenajări de desecare- drenaj şi CES, în valoare de 57.190,45 lei;
 3. Distrugerea vegetaţiei ierboase, acvatice şi lemnoase pe canalele de desecare – 307 l carburanţi pentru motocositori şi motofierăstraie în valoare de 1688,5 lei;
 4. Întreţinere şi reparaţii cu personalul ANIF la staţiile de pompare de desecare Mureş, Cenad şi Rudna 2– materiale în valoare de 7.599,04 lei;
 5. Reparaţii la instalaţiile electrice la staţiile de pompare de desecare Ţiganca, Rudna Est, Mureş, Cenei, Aranca, etc. – materiale în valoare de 11.459,76 lei;
 6. Rebobinat electromotoare de la pompele de amorsare ale staţiilor de pompare- 15 buc în valoare de 11.769,10 lei;
 7. Achiziţii electropompe de epuisment la staţiile de pompare de desecare – 6 buc. în valoare de 3.973,79 lei;
 8. Materiale pentru reparaţii la clădirile cantoanelor Deta, Ghiroda şi cantonul de la SP Macedonia în valoare de 16.457,61 lei;
 9. Asigurarea stocului de lubrifianţi (uleiuri şi vaselină) pentru staţiile de pompare de desecare care au ungerea agregatelor cu ulei, în valoare de 8.495,8 lei;
 10. Confecţionarea de clapeţi terminali pentru conductele de refulare de la staţiile de pompare, Dn1000 – 6 buc, Dn 800- 10 buc, Dn 600- 2 buc în valoare totală de 146.643,7 lei;
 11. Verificarea rezistenţei la izolaţie a mijloacelor de protecţie din dotarea staţiilor de pompare în valoare totală de 5.581,1 lei;
 12. Achiziţie scule, aparate dispozitive pentru lucrări de intervenţie în valoare de 11.195,20 lei;
 13. Materiale pentru reparaţii la instalaţia de ungere SP Cenei în valoare de 13.322,62 lei.
 14. La activitatea de întreţinere şi reparaţii (I+R) în amenajările de desecare – drenaj executate cu terţi prestatori, au fost aprobate şi contractate în anul 2019 lucrări în Amenajarea de desecare Checea – Jimbolia, Amenajarea de desecare Rudna – Giulvăz, Amenajarea Aranca în valoare totală de 3.030.238,48 lei (inclusiv TVA), astfel:
 15. a) în Amenajarea Checea – Jimbolia lucrări în valoare totală de 125749,85 lei cu TVA, din care:
 • Decolmatare canale, L =59.088 m, V= 216.290  mc                   616.107,32 lei;
 • Refacere hidroizolaţie terasă la SP Cenei 1, S= 330 mp     532,98 lei;
 • Reparaţie pompe DV5- 47, 2                                                 132.240,22 lei;
 • Reparaţie pompa DV 2 -110, 1 buc.    616,74 lei;
 • Reparaţii stăvilare, 5 buc.      252,59 lei.
 1. b) în Amenajarea Rudna – Giulvăz lucrări în valoare totală de688,63 lei cu TVA, din care:
 • Decolmatare canale: L= 27.525m, V=80.183mc, 649,87 lei;
 • Refacere hidroizolaţie terasă la SP Rudna2: 038,76 lei.

Probleme cu care ne-am confruntat – nu am găsit înţelegere de la toţi fermierii cu privire la împrăştierea deponiilor

 1. c) în Amenajarea Aranca, lucrări în valoare totală de 380.800 lei cu TVA

Măsurători topografice şi de cadastru la sistemele de ape interne transfrontaliere şi canalele aferente la frontiera româno-ungară, din care Timiş:

 • Canal Cociohat, L =22568 m
 • Canal Aranca-Mureş, L= 19190 m
 • Canal Legător Cociohat-Ţiganca, L= 3700 m.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

 • Instruirea/consilierea directorilor unităţilor de învăţământ privind responsabilităţile ce le revin în domeniul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor, prin inspectorii de sector / în cadrul şedinţelor cu directorii
 • Instruirea consilierilor educativi / coordonatorilor de proiecte și programme educative școlare și extrașcolare din şcoli privind specificul activităților PSI, PC în şcoli – februarie-martie 2019, octombrie-noiembrie 2019
 • Programarea calendaristică a exerciţiilor de alarmare-evacuare în caz de incendiu, organizate la nivelul unităţilor şcolare în colaborare cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă
 • Verificarea activităţii comisilor PSI din şcoli – permanent
 • Desfăşurarea de antrenamente şi activităţi practice privind modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prevăzute în planificarea anuală – pe parcursul semestrului II, 2018-2019 şi a semestrului I, 2019-2020
 • Transmiterea recomandării de a valorifica teme PSI, PC în cadrul unor proiecte educaţionale, precum şi de a include temele de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, etc) în orele de educaţie civică, dirigenţie, etc (vizionare de filme educative ce vizează prevenirea şi stingerea inceniilor)
 • Desfăşurarea Concursului educaţional de protecţie civilă intitulat „BUM !!! Pericolul şi intervenţia la dezastre” – februarie 2019
 • Mediatizarea/promovarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a temelor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (incendii, cutremur, etc) în unităţile de învățământ preuniversitar
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2019
 • Organizarea şi desfăşurarea cercului tehnico-aplicativ de elevi “Prietenii Pompierilor”, faza judeţeană (anunţarea unităţilor de învăţământ, desemnarea arbitrilor şi locului de desfăşurare, desfăşurarea şedinţei tehnice, etc) – aprilie-mai 2019.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

– În conformitate cu art.24 din O.U.G.nr.21/2004, privind Sistemul Național de Urgenţă împotriva dezastrelor, la nivel local, dr.Buruiană Florin, consilier în cadrul DSVSA Timiş, responsabil cu asistenţa sanitar-veterinară în cazul apariţiei de epizootii, precum şi cu supravegherea contaminării produselor de origine animală şi non-animală, a participat la toate solicitările Comitetului Local şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara, prezentând informări cu privire la gestionarea tipurilor de risc, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin în cazul situaţiilor de urgenţă;

– Au fost întocmite documente privind organizarea activităţii de apărare împotriva incediilor în cadrul DSVSA Timiş, conform prevederilor art.19 din Legea 307/2006 şi art.17 lit.a si lit.b din Normele generale de apărare împotriva incediilor, aprobate de OMAI nr.163/2007;

– S-a efectuat instruirea întregului personal din cadrul DSVSA Timiş privind obligaţiile şi atribuţiile ce le revin în cazul situaţiilor de urgenţă (Instructaj introductiv-general şi specific locului de muncă);

– S-a efectuat controlul respectării normelor şi regulilor P.S.I. la locul de muncă luându-se măsuri de prevenire şi stingere a incediilor pentru perioadele caniculare sau secetoase, conform OMAI 712/2005, modificat cu OMAI 786/2005, Legea 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi OMAI 163/2007;

– Au fost luate măsuri privind verificarea hidranţilor interiori şi exteriori, verificare, reparare şi încărcare stingătoare din cadrul instituţiei, precum şi verificarea instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat, acţiune desfăşurată sub coordonarea responsabilului PSI din cadrul DSVSA Timiş, ing.Periat Cristian.

Pentru sezonul rece, în scopul prevenirii accidentărilor prin alunecare sau a căderilor de zăpadă s-au luat următoarele măsuri:

– S-a întocmit „Programul de acţiune privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe aleile pietonale şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în perioada de iarnă;

– Se urmăreşte şi se informează permanent personalul din cadrul instituţiei de către persoanele abilitate, privind avertizările emise de Agenţia Naţională de Meteorologie în cazul înrăutăţirii accentuate a vremii (viscole, precipitaţii abundente, temperaturi foarte scăzute, furtuni);

– S-a efectuat serviciul de permanenţă la sediul DSVSA Timiş pe perioada sărbătorilor de iarnă sau în cazul avertizărilor transmise de organismele în drept, fiind afişat la avizierul unităţii, conform graficelor aprobate de conducerea instituţiei;

– S-au intensificat activităţile de control tehnic de specialitate, asigurându-se buna funcţionare, pe timpul sezonului rece, a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă, mijloacelor tehnice de prevenire a incediilor;

– Permanent se comunică şi se colaborează cu autorităţile publice locale, adoptându-se măsuri pentru prevenirea şi limitarea difuzării infecţiilor virale, inclusiv gripa;

– Raportarea imediată la Dispeceratul Central a datelor şi a informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în locaţiile de intervenţie, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţiile ce depăşesc posibilităţile locale.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

În ceea ce priveşte monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice precum şi efectele negative ale acestora, menţionăm următoarele activităţi:

 1. Monitorizarea stadiului de remediere a deficientelor constatate in urma controlului efectuat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al jud. Timis in unitatile sanitare cu paturi.Actiunea s-a derulat ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne.
 2. Totodata s-au monitorizat în permanenta unitatile medicale din judet ca urmare a situaţiilor determinate de temperaturile extreme ale mediului (canicula, hipotermii), în vederea diminuarii efectelor negative ale temperaturilor extreme asupra starii de sanatate a populatiei, cu centralizarea datelor şi raportarea zilnica la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii.

La nivelul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Timis au fost  activate planurile vizând prevenirea efectelor negative asupra organismului din timpul perioadelor cu temperaturi extreme si s-a solicitat unitătilor sanitare reactualizarea planurilor proprii de masuri pentru prevenire şi interventie pentru fiecare unitate medicala.

A fost actualizata componenta Comandamentului pentru situatii specifice iernii 2019-2020.

A fost intocmit Planul pentru preventie si interventie in perioada cu temperaturi extrem de scazute si inzapeziri.

În acest sens au fost transmise recomandari catre medicii de familie, spitale şi Serviciul Judetean de Ambulanta pentru luarea masurilor ce se impun în astfel de situatii.

În perioada cu temperaturi scazute s-au efectuat urmatoarele actiuni:

– au fost verificate periodic condiţiile igienico-sanitare din cele 5           adaposturi pentru persoanele defavorizate, puse la dispozitie de autoritatile publice locale din mun. Timisoara si mun. Lugoj, unde s-au facut recomandari pentru remedierea deficientelor constatate;

– au fost transmise adrese de informare catre toate spitalele, pentru identificarea masurilor ce se impun pentru rezolvarea situatiilor speciale;

Pe teritoriul judetului Timis au fost semnalate si confirmate 3 cazuri de deces prin hipotermie, în cursul anului 2019.  Raportarea acestor cazuri a fost transmisa la Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta.

În sezonul estival, pe perioadele cu temperaturi caniculare s-au intreprins demersuri pentru organizarea  a  5 puncte de prim ajutor in caz de canicula, în conformitate cu Ord. M.S. 1168/2008, în parteneriat cu Primaria municipiului Timisoara, Crucea Rosie Romana-Filiala Timisoara si Scoala Postliceala Henri Coanda Timisoara.

Punctele de prim ajutor au fost localizate astfel :

1.) in municipiul Timisoara, cu 4 locatii:

– Posta Romana  ( Oficiul Postal nr.1, localizat in Bd. Revolutiei 1989 nr.2 si Oficiul Postal nr.5, localizat  in str.1 Decembrie nr.90)

– Opera Romana

– Piata Iosefin

-2.) in municipiul Lugoj:

– Casa de Cultura a Sindicatelor, din str. N. Balcescu nr.1

III. Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis a monitorizat activitatea Serviciului Judetean de Ambulanta prin raportari periodice la Ministerul Sanatatii, în cazuri de accidente cu victime multiple.

 1. În anul 2019 nu a fost înregistrata la Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis nici o sesizare cu privire la calitatea serviciilor medicale la Unitătile de Primiri Urgente si nici referitoare la activitatea Serviciului de Ambulantă Judetean Timis.
 2. S-a ţinut permanent legatura cu Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii, în cazul unor incidente ce implica actul medical, prin informari operative.
 3. În conformitate cu Planul de pregatire în domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2019 al judeţului Timis, Compartimentul situatii de urgenta şi managementul asistentei medicale de urgenta şi evenimente speciale din cadrul Directiei de Sanatate Publica Judeteana Timis a participat la actiuni cu tematica de protecţie civila si prevenirea unor situatii cu risc, initiate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al judetului Timis si anume:

1.Instructaj de pregatire cu personalul tehnic cu atributii în domeniul situatiilor de urgenta,

 1. Analiza activitatii SMURD,
 2. Convocarea anuala de pregatire a celulelor de urgenta.

Nu în ultimul rând, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Timis au participat la toate actiunile în care au fost solicitati în cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, cu diferite teme pe linia prevenirii, monitorizarii si gestionarii situatiilor de urgenta pe teritoriul judetului Timis, în anul 2019.

 

 

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. –Inspectoratul Regional în Construcții Vest, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, finanţată integral din venituri proprii. Pe raza județului Timiș funcționează  o structură a Inspectoratului Regional în Construcții Vest, respectiv Inspectoratul Județean în Construcții Timiș din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții,  condusă de  inspectorul șef județean, având în subordine un număr de 12 inspectori de specialitate.

Organizarea Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş.

În conformitate cu prevederile Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situţiilor de Urgenţă, cu modificările şi comlpetările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, pentru aprobarea repartizarii principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale Ordinului comun al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1995/2006 şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren şi ale Ordinului inspectorului generalal al I.S.C. nr. 1616/04.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului pentru situaţii de urgenţă şi Centrelor operative cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul Inspectoratului de Stat in Construcţii – I.S.C. şi pentru constituirea şi stabilirea componenţei Comitetului pentru situaţii de urgenţă la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. şi Centrului operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.- aparatul central, cu modificările ulterioare, s-a constituit Centrul operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş.

Prin situaţie de urgenţă se înţelege: eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea populaţiei, mediul înconjurator, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specilizate şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă implică:

– măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

– măsuri operative de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;

– măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., i-au fost repartizate prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Anexa nr.1, următoarele misiuni de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență asociate tipurilor de risc:

 1. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
 2. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări cu activitate specifică Restabilirea stării provizorii de normalitate, Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și Stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public.

De asemenea, în conformitate  cu Anexele nr.2 și 3 din HG. 557/2016, îi revine ca funcție secundară de sprijin Evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în primă urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol și Restabilirea stării provizorii de normalitate.

Centrul operativ cu activitate temporară pentru situaţii de urgenţă la nivelul I.J.C. Timiş a stabilit măsurile şi procedurile de acţiune în cazul situaţiei de urgenţă generate de seism în ”Planul de intervenţie în cazul producerii unui dezastru generat de seism”.

În cadrul acestui plan au fost întreprinse următoarele acţiuni:

– s-a stabilit schema desfăşurării acţiunilor în caz de dezastru generat de seism;

– judeţul Timiş a fost împărţit în 5 zone, fiecărei zone fiindu-i repartizată o echipă de intervenţie;

– s-au stabilit membrii centrului operativ, respectiv responsabilii de zonă;

– s-au stabilit specialiștii din domeniul construcțiilor (experți tehnici, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia) care să facă parte din fiecare echipă de intervenţie;

– s-a organizat în 968/15.01.2019, o ședință de instruire a specialiștilor din domeniul construcțiilor (experți, verificatori, responsabili tehnici) desemnați ca membri în comisiiie care vor stabili soluțiile cadru de intervenție pentru punerea în siguranță provizorie a construcțiilor avariate de pe raza județului Timiș. Instruirea a constat din prezentarea “Metodologiei privind investigarea de urgență a siguranței post seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție” indicativ ME 003 – 2007 precum și anexa cu componența echipei din care face parte și zona de acțiune;

– în vederea organizării și pregătirii activităților tehnice în vederea asigurării capacității de investigare post seism a construcțiilor, au fost trimise în 05.12.2018, adrese tuturor primăriilor din judeţ atât pentru înştiinţarea atribuțiilor lor potrivit reglementarilor legislative in vigoare, cât şi pentru informarea privind datele de contact ale echipelor de intervenţie ale zonelor în care au fost arondate.

În anul 2019 au fost desfăşurate următoarele alte activităţi privind prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, astfel:

 • Prevenire

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C.Timis au participat la şedinţele lunare de lucru şi evaluare a activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Reprezentanţii I.R.C. Vest – I.J.C. Timiş au participat la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local, în cadrul Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.

Pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor, au fost dispuse proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz:

– efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când în urma inspecţiei se concluzionează astfel;

– încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale.

La cererea proprietarilor, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare, au fost emise acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente, precum şi la cele noi, în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.

Au fost autorizaţi 89 diriginţi de şantier de specialitate (sesiunea 28.10-01.11.2019), în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare.

Au fost efectuate controale ale statului privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare inclusiv autorizarea continuării execuţiei lucrărilor ajunse în faze determinante de execuţie.

 • Monitorizare

Permanent s-au efectuat verificari la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor, conform programelor de control trimestriale aprobate.

Permanent s-au efectuat verificari pentru respectarea reglementărilor tehnice pentru  a preveni producerea accidentelor tehnice la intervenții în odată cu verificarea documentațiilor  în vederea emiterii acordurilor de intervenție construcţii, astfel încât să nu existe repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor (1149 documentații verificate).

În execuția lucrărilor, pe șantiere au fost efectuate inspecții vizând modul de respectare a legislației în vigoare de către factorii implicați: investitori, executanți, proiectanți.

 • Gestionare

În cursul anului 2019, au fost înregistrate la nivelul instituției un număr de 2 accidente tehnice. S-au dispus măsuri specifice de încetare a exploatării pentru protejarea vieții oamenilor și a bunurilor.

Direcţia pentru Agricultură judeţeană Timiş

Pe linia prevenirii, monitorizarii și gestionării situațiilor de urgență pe teritoriul județului Timiș în anul 2019, s-au efectuat următoarele:

 1. Atenționarea primariilor cu privire la secetă, inundații, pentru transmiterea informațiilor mai departe la fermieri;
 2. Monitorizarea suprafețelor calamitate de secetă și băltiri (în anul 2019 au fost sesizate suprafețe afectate de secetă);
 3. Atenționarea unităților agricole din județ de a participa cu utilaje pentru deszăpezire în situații de urgență (adresa DAJ Timiș prin fax și e-mail);
 4. Participarea la ședințele CJSU Timiș desfășurate în anul 2019 (ex. fenomenele meteorologice periculoase).

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara administrează pe raza județului Timiş, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, un număr de 521.229 km de drumuri naţionale şi 141,094 km autostradă.

Activitatea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situațiilor de urgenţă s-a desfăşurat, în mare parte, în funcţie de evenimentele rutiere și condiţiile meteo-climaterice care au avut un impact major privind desfășurarea în condiții optime de siguranță  a traficului rutier pe drumurile din administrare, în special pe timp de iarnă.

Referitor la activitatea desfășurată pe linie de prevenire a situaţilor de urgenţă, D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, a desfăşurat activităţi specifice domeniului de activitate, după cum urmează:

 1. Montarea indicatoarelor rutiere de atenționare a participanților la trafic cu privire la unele sectoare de drum unde pot apărea pericole iminente sau pentru semnalizarea unor puncte periculoase sau predispuse la apariția poleiului pe timp friguros;
 2. Montarea de indicatoare cu semnificația „foc interzis“ în zonele în care anumite sectoare de drum sau autostradă traversează zone agricole cultivate cu păioase unde, în urma unor incendii, datorită fumului dens, pot avea loc evenimente rutiere cu urmări grave;
 3. Menținerea părții carosabile într-o stare de viabilitate corespunzătoare prin efectuarea de lucrări de reparații cuprinse în programele anuale de întreținere curentă sau periodică;
 4. Decolmatarea și curățarea șanțurilor, rigolelor, podurilor și podețelor, gurilor de scurgere și a altor sisteme de scurgere a apelor de pe autostrăzi și drumuri naționale din administrare în vederea prevenirii inundării unor sectoare de drum aflate în zone de relief care pot favoriza inundarea părții carosabile și odată cu asta provocarea unor evenimente rutiere nedorite;
 5. Realizarea de studii și proiecte privind consolidarea-reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv adoptarea de acțiuni și măsuri de reducere a riscului la inundații și ierarhizarea acestora în funcție de gravitatea situației;
 6. Măsuri pentru asigurarea circulației rutiere pe timpul iernii, cum ar fi:
  1. Măsuri pregătitoare (reparații asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri, montare semnalizare rutieră specifică de iarnă, decolmatare șanțuri și rigole, aprovizionarea cu material antiderapant și antiaglomerant);
  2. b) Măsuri de prevenire a poleiului și înzăpezirii;
  3. c) Măsuri de deszăpezire;
  4. d) Întocmirea programelor comune la nivel de județ între S.D.N. Timișoara și Serviciul de Poliție Rutieră al jud. Timiș.

7)  Măsuri de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă care constau în:

 1. Stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor, de intervenție și dotarea a unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;
 2. b) Elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
 3. c) Întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;
 4. d) Organizarea unităților operative de acțiune.

În ceea ce priveşte activitatea desfășurată pe linie de monitorizare, au fost inițiate diferite activităţi specifice de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor, cum ar fi:

 1. Patrularea-revizia zilnică pe drumurile naţionale cu mijloace rutiere, efectuată de personal tehnic de specialitate din cadrul districtelor de drumuri, din zona DN – urilor și centrelor de întreținere și coordonare de pe autostradă, pentru a putea fi inițiate intervenții operative în cazul producerii unor evenimente ce pot avea loc pe rețeaua de drumuri și autostrăzi din administrare;
 2. Monitorizarea circulației rutiere și a condițiilor de circulație meteo-rutiere, la nivel de D.R.D.P, S.D.N. şi districte prin dispeceratele de informari privind starea drumurilor care au și rol de preluare și prelucrare a unor posibile sesizări ale participanţilor la trafic şi informarea acestora, în cazul unor evenimente rutiere ce pot avea loc pe drumurile naţionale și autostrăzile din administrare care au ca urmări închiderea sau îngreunarea circulației rutiere;
 3. Colaborarea cu Serviciul Rutier din cadru IPJ Timiș şi S.U. Banat în ceea ce privește  schimburile de informații operative cu privire la unele evenimente rutiere sau situaţii de urgenţă neprevăzute;
 4. Colaborarea cu Institutul Național de Meteorologie pe timp de iarnă, privind evoluția fronturilor atmosferice periculoase și a temperaturilor scăzute ce pot genera precipitații sub formă de lapoviță și ninsori sau fenomene meteo periculoase cu impact major asupra circualției rutiere pe sectoarele de drum din administrare;
 5. Monitorizarea hidrologică a torentelor de ape curgătoare care au cursul în imediata apropiere sau se intersectează cu unele sectoare de drum, numite și zone inundabile, astfel încât, în cazul unor ploi abundente, să poată fi luate în timp util măsuri de închidere a circulației rutiere.

În aceste cazuri, D.R.D.P. Timișoara prin S.D.N. Timișoara, procedează la semnalizarea sectoarelor de drum afectate și informarea participanților la trafic prin rubrica de informări meteo-rutiere de pe SITE – ul instituției, biroul de comunicarea al instituției și massmedia locală. Demersurile de închidere a sectoarelor de drum afectate, sunt efectuate cu acordul poliției rutiere.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă, activitatea s-a desfăşurat pe două perioade distincte:

 • perioada ce cuprinde sezoanele primăvară-vară-toamnă;
 • perioada ce cuprinde sezonul rece (iarnă).

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timp de primăvară-vară-toamnă, D.R.D.P. Timişoara prin S.D.N. Timişoara și Secția Întreținere Autostrăzi, în urma  licitării programului anual de întreţinere curentă și periodică, a încheiat contracte de lucrări cu societățile prestatoare câștigătoare, prin care s-au închiriat și intervenit operativ cu auto-utilaje (macara, remorcher, autogreder) în cazul unor evenimente rutiere sau calamități naturale şi s-a acționat preventiv prin efectuarea unor lucrări de curăţire sau decolmatare a şanţurilor, rigolelor, podurilor şi podeţelor.

Utilajele care au fost folosite efectiv în diferite situații de urgență au fost:

 • automacara = 3 buc;
 • remorcher = 3 buc;
 • Buldoexcavator = 1 buc;
 • Utilaj multifunctional = 1 buc.

În cazul gestionării situaţiilor de urgenţă pe timp de iarnă, activitatea s-a concretizat prin formarea de Comandamente Operaţionale pe timp de iarnă atât la nivel de C.N.A.I.R. S.A. Bucureşti, forul tutelar, cât şi la nivel de D.R.D.P. Timişoara, S.D.N. Timişoara și Secția Întreținere Autostrăzi, comandamente ce funcţionează în conformitate cu prevederile normativului privind „prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice“ IND. AND 525/2013, normativ ce reglementează activitatea de întreţinere curentă a drumurilor publice pe timp de iarnă.

Pe întreaga perioadă a iernii 2019, la nivel de S.D.N. Timişoara și Secția Autostrăzi, au funcționat 11 baze de deszăpezire pentru DN-uri şi 2 C.I.C. – uri (Centre de Întreținere și Coordonare) pentru Autostrada A1, dotate cu auto-utilaje, materiale antiderapante și antiaglomerante şi personal tehnic specializat, care s-au folosit în cazul unor situaţii de urgenţă cum ar fi deblocarea unor sectoare de drum naţional, pe perioada  ninsorilor abundente însoţite de vânt sau evenimente rutiere care au dus la îngreunarea traficului, acțiuni preventive privind apariția poleiului și acțiuni de deszăpezire a sectoarelor de drum național  și sectoarelor de autostradă.

La nivelul județului Timiș, cantitățile de material antiderapant și numărul total de auto-utilaje au fost:

Denumire U.M. Iarna 2019
Utilaje cu lamă şi răspânditor buc 133
Autofreză buc                              1
Autogreder buc 1
Remorcher buc 2
Macara buc 3
Buldoexcavator buc 1
Încărcător buc 21
ARD (autospeciale revizii drum) buc 12
Staţie preparare CaCl2 buc 3
Sare tone 28.984,64
Baze şi puncte de sprijin+C.I.C.-uri buc 13

Pentru evitarea situațiilor de blocare în trafic a unor participanți, ca urmare a ninsorilor abundente însoțite de vânt puternic, s-au stabilit proceduri de închidere a ciculației rutiere în care sunt implicați direct factorii decizionali din cadrul diferitelor instituții cu atribuții de gestionare a sițuațiilor de urgență cum ar fi: conducerea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Timiș, conducerea Secției de Drumuri Naționale Timișoara și cea a Secției Autostrăzi, conducerea D.R.D.P. Timișoara, reprezentanții ISU Banat, reprezentanții I.G.P.R. și Comandamentul Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Tot pe timpul iernii 2019, dispeceratele din cadrul D.R.D.P, S.D.N. şi bazelor de deszăpezire, au devenit operaţionale în regim de permanenţă, fiind o perioadă cu risc mai ridicat de producere a unor evenimente rutiere și/sau situații de urgență neprevăzute.

E-Distribuţie Banat S.A. – Zona MT/JT Timişoara a realizat măsurile tehnice şi organizatorice stabilite din “Planul de prevenire si protecţie pe anul 2019”.

S-au realizat verificările mijloacelor tehnice de luptă împotriva incendiilor (stingătoarele din dotare) la toate locurile de muncă.

A participat la toate ședințele pe anul 2019 și la evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

S-au organizat exerciţii cu personalul propriu, pentru intervenţie în caz de incendiu şi pentru evacuare din sedii în caz de urgenţă şi am răspuns solicitărilor de cooperare la evenimente şi la convocarile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş.

DELGAZ Grid S.A. – Centru Operațiuni Rețea Gaz Timișoara

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă se desfăşoară de către Persoana de Specialitate cu atribuţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă (apărare împotriva incendiilor și protecție civilă) numită la nivelul județului Timiș printr-o decizie internă a Delgaz Grid S.A.

Pe parcursul controalelor efectuate, a fost verificat modul în care s-a făcut instructajul instructajul periodic al salariaților, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de intervenție în caz de incendiu, precum și respectarea instrucțiunilor și procedurilor inerne privind prevenirea incendiilor.

În urma controalelor efectuate în teren, au fost întocmite Note de control în care se stabilesc termene şi responsabilităţi concrete de remediere a neregulilor constatate, de comun acord cu conducătorii locurilor de muncă.

În ceea ce priveşte activitatea de dotare cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă, DELGAZ Grid S.A. are încheiate contracte privind:

– achiziţia de stingătoare noi;

– verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor existente;

– verificarea şi întreţinerea hidranţilor de incendiu.

Instruirea personalului salariat în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă) se face în baza Tematicilor anuale de instruire, aprobate de conducătorul unităţii.

Pentru verificarea pregătirii şi capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, în anul 2019, a fost planificat şi executat un exerciţiu de alarmare/intervenție în caz de incendiu cu salariații din cadrul Formației Opertive de Lucru (FOL) Timișoara 3, la un PRM (post de reglare și măsurare gaze naturale) din Municipiul Timișoara, str. Ulpia Traiana, nr.13, în data de 10.05.2019.

Exerciţiul a fost efectuat în baza Programelor de desfăşurare şi a fost finalizat prin întocmirea Raportului privind desfăşurarea acestuia.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

– Pe parcursul anului 2019, nu au fost evenimente care sǎ implice APM Timiş în activităţi coordonate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;

– Reprezentantul APM Timiş din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a participat la şedinţele organizate de I.S.U. Timiș în decursul anului 2019;

– În cadrul APM Timiş se realizează monitorizarea continuă a calităţii aerului prin intermediul celor şapte staţii automate (4 în municipiul Timişoara, 1 în localitatea Carani, 1 în municipiul Lugoj şi 1 in localitatea Moraviţa). Pe parcursul anului 2019, nu s-a înregistrat nicio atingere sau depăşire a pragurilor de informare sau de alertă pentru ozon, dioxid de azot sau dioxid de sulf. Totodată, se realizează şi monitorizarea continuă a radioactivităţii factorilor de mediu, neînregistrându-se pe parcursul anului 2019 nicio depăşire a limitelor de atenţionare;

– În conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, APM Timiș prin secretariatul de risc, raportează lunar inventarul instalaţiilor SEVESO către ANPM şi participă împreună cu reprezentanții ISU Timiș şi ai Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, la verificarea rapoartelor de securitate şi a notificărilor transmise de operatorii economici.

 

 

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU–COMISARIATUL GENERAL, Comisariatul Județean TIMIȘ

În anul 2019 au fost efectuate   4 investigații ale  unor accidente/ incidente cu impact asupra mediului, la care s-au aplicat 2 sancțiuni contravenţionale în valoare de 80.000 lei, și 4 alte incidente de mediu la care sau aplicat 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 110.000 lei, astfel   :

– în data de 02.02.2019, s-a produs un incendiu, localizat în sat Criciova nr.188 jud Timiș, hala de procesare lemn(cherestea ) proprietatea Darohar Line SRL. Incendiul a cuprins o hala de producție, având o suprafață de 600 mp, care a ars integral , extinzându-se parțial la a doua hală în suprafață de 400 mp. Cauza producerii incendiului a fost un scurt-circuit electric. În urma incendiului nu au rezultat  victime, producându-se doar pagube materiale (au ars 16 mc cherestea, 1 linie peleți, motostivuitor și alte  utilaje). In urma controlului efectuat de  GNM CJ Timiș s-a dispus salubrizarea amplasamentului, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în  conformitate cu  legislația în vigoare, precum și notificarea APM Timiș cu privire la modificările intervenite pe amplasament în vederea stabilirii necesității revizuirii autorizației de mediu.

– în data de 12.03.2019 la punctul de lucru din localitatea Chișoda, Comuna Giroc, jud Timiș apartinând REMAT MG SA, s-a produs un incendiu în timpul lucrărilor de dezmembrare ( tăierea prezoanelor) la care s-a folosit  flacără de propan și oxigen. Lucrările s-au efectuat pe platformă betonată , în zona de tăiere , după care mașina s-a pus în stiva de mașini care avea o înălțime de 6-7 m, arzând astfel 40-60 de mașini dezmembrate, fără acumulatori  și lichide ,care parțial aveau anvelope și erau echipate cu protecție față, spate. Până la intervenția pompierilor s-a acționat prin personalul propriu, cu extinctoarele din dotare , pe amplasament există și un hidrant de apă re la momentul incendiului era inacesabil, s-a acționat cu autocisterne alimentate de la hidranți din apropiere.

S-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de de 20.000 lei conform art 21 lit g) din Legea nr.212/2015, deoarece nu au fost respectate cerințele minime necesare a fi îndeplinite de către unitățiile de de colectare și cele de tratare a vehiculelor scoase din uz și au fost dispuse măsuri pentru eliberarea amplasamentului de vehicule scoase din uz incendiate și anume: salubrizarea platformei betonate afectată de incendiul produs, sortarea deșeurilor stocate pe amplasament și predarea către societăți autorizate.

-în data de 03.07.2019 în intervalul orar 15.00-15.57 pe Depozitul de cenușă și zgură aparținând   Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA,  se manifestau spulberari medii de cenușă pe compartimentul 2 al depozitului, pornind din marginea de Est a depozitului pe direcția Est- Vest, spre localitatea Utvin, ca urmare a bătăii vântului cu o viteza de 15 m/s în rafale de 20 m/s. S-a asigurat stropirea cu apă prin intermediul celor 30 aspersoare (toate erau funcționale la data controlului) amplasate pe zonele laterale ale compartimentului înspre localitatea Utvin.

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA deține Autorizația integrată de mediu nr.23/30.07.2018  valabilă pe toata perioada în care societatea obține viza anuală;

Din punct de vedere al autorizării depozitării deşeurilor nepericuloase rezultate din combustia cărbunilor, depozitul Utvin (funcţionează ca o instalaţie a CET Sud) intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 278 din 24.10.2013 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării);

Activitatea este încadrată în categoriile prevăzute în Anexa 1, la pct. 5, subpunctul  5.4. Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri /zi sau având o capacitate mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte;

Depozitul de zgură și cenusă UTVIN are capacitate totală ( proiectată ) de stocare a șlamului dens autoîntăritor format din: zgură, cenușă (rezultate din combustia lignitului în CET Sud) și a produsului de desulfurare (obţinut în urma desulfurarii gazelor de ardere în CET Sud) de 4 821 mii m3.Amplasamentul depozitului Utvin este utilizat doar în scopul depozitării finale a deșeurilor de ardere (zgură, cenușă şi a produsului de desulfurare), rezultate din combustia cărbunelui în CET Timișoara Sud.

Măsurile  stabilite în urma controlului au fost dispuse cu termen permanent astfel: pe perioada de seceta și de bătăi ale vântului în rafale, se va acționa preventiv pentru limitarea dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă,  prin umectarea suprafeței compartimentului depozitului, atât în zonele laterale cât și în zona centrală a acestuia, precum și identificarea și aplicarea unor  măsuri suplimentare de prevenire a spulberărilor de zgură și cenușă, în vederea limitarii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă.

-în data de 13.06.2019 prin serviciul 112 a fost semnalat un incident, cu privire la mortalități piscicole pe pârâul Timișeu, aflat între localitatea Traian Vuia și Dumbrava, județ   Timiș. A fost efectuat un control la Agricola Alba SRL, ferma din imediata vecinătate a pârâului unde s-a constatat faptul că a fost deversat un produs chimic (Champ 77 WG, produs care prezintă caracacteristica de pericol pentru mediu înconjurător) într-un canal de desecare care traversează curtea incintei și care se intersectează cu pârâul.

Echipa de control a dispus măsuri urgente de curățare a canalului de desecare de produsul fitosanitar identificat și vidanjarea apei din pârâul Timișel din porțiunea unde apa stagna. Măsurile  stabilite în urma controlului au fost dispuse în vederea interzicerii deversării sau descărcării de reziduri sau orice materiale în resursele de apă, precum și a luării masurilor preventive, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului.

Comisarii GNM CJ Timiș au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 lei conform art 96 alin 2 pct 15 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru faptul ca nu au fost manipulate în mod corespunzător produsele fitosanitare.

Alte incidente:

– În data de  17.04.2019  – a fost semnalată de către presa locală, o posibilă poluare a cursului de apă. râu BEGA, în aval stația de epurare a Municipiului Timișoara.

Comisarii GNM CJ Timiș s-au deplasat operativ în teren împreună cu ABA BANAT, s-au prelevat probe de apă care în urma analizării prezentau  depașiri la  indicatorii  fosfor total, CCOCr și materii în suspensie.  Cauza acestor depășiri a fost  un incident,  care a condus la blocarea pompelor de evacuare a nămolului decantat  în exces, fapt ce a  determinat deversarea acestuia peste lamele deversoare ale decantorului direct în râul Bega, incident ce nu a fost anunțat la GNM CJ Timiș,  așa cum prevede autorizația de mediu. Instalația de evacuare a nămolului în exces deținea doar sistem de supraveghere vizual a functionării pompelor, dar nu și sistem de avertizare acustic în caz de incidente/accidente.

Societatea a fost sancționată contravențional de GNM CJ Timiș cu amendă în valoare de 10.000 lei pentru neanunțarea incidentului  la GNM CJ conform prevederilor OUG 68/2007 și s-au dispus următoarele măsuri:

-anunțarea GNM CJ TIMIȘ în termen de maxim 2 h de la producerea unui incident/accident ce poate conduce la afectarea factorilor de mediu.

– adoptarea unui sistem de avertizare (acustică)  a instalației de evacuare a nămolului în exces, astfel încât, în caz de accidente/incidente instalația să poată fi oprită imediat în vederea prevenirii incidentelor cu impact asupra emisarului natural.

-În data de  18.04.2019 a fost semnalată existența în  zona gării din localitatea Variaș, peste calea ferată, a unei zone cu  abandonări de deșeuri amestecate pe o suprafata de aproximativ 1,5 ha, aspecte care s-au confirmat în teren cu ocazia controlului efectuat operativ de comisarii GNM CJ Timiș.

Pentru problemele identificate, UAT Variaș a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei conform Legii nr. 211/2011 și s-a dispus măsura salubrizării de către   UAT Variaș a zonei identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri și predarea acestora la un depozit autorizat.

De asemnea, s-a impus  să acționeze pentru refacerea și protecția mediului pe raza unității administrativ teritoriale.

 • în data de 06.2019 ora 22:10 incidentul a fost semnalat pe pârâul Timișel, aflat între  localitatea Traian Vuia și Dumbrava  pe DN 69.

Controlul operativ a fost efectuat în teren, in data de 13.06.2019, de către echipa mixtă formată din reprezentanți GNM CJ Timis, ABA Banat,  ISU BANAT Timiș, ocazie cu care s-au constatat urmatoarele:

– în incinta fermei Agricola Alba SRL , a fost identificat un canal de desecare care traversează curtea incintei, și care se intersectează cu pârâul Timișel;

– Produsul  identificat pe fundul canalului, a fost antrenat de apa provenită în urma precipitatiilor abundente din ultima perioadă, o parte din acesta fiind diluat, ajungând în pârâul Timișel; Conform fișei cu date de securitate a produsului identificat în canal, rezultă că, produsul respectiv este un fungicid cu denumirea comerciala Champ 77WG, produs care prezintă caracteristica de pericol pentru mediul înconjurător;

– Laboratorul aparținând ABA Banat a prelevat probe de apă din pârâul Timișel, iar până la data incheierii Notei de constatare nu s-a primit  rezultatul analizelor;

– Echipa de control a dispus măsuri urgente de  curățare a canalului de desecare de produsul fitosanitar identificat și vidanjarea apei din pârâul Timișel din porțiunea în care apa stagna, cu termen 14.06.2019.

– Echipa de control a sancționat contraventional societatea astfel:

 • Comisarii GNM CJ Timiș au aplicat sancțiune contravențională amendă în valoare de 60.000 lei, conform OUG 195/2005   privind protecția mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006 cu modificările și completarile ulterioare, art.96, alin.(2), pct.15 pentru faptul că, nu a manipulat corespunzător produsul fitosanitar Champ 77 WG astfel incât să nu conducă la contaminarea solului și a apei din pârâul Timișel.
 • ABA Banat, a aplicat sancțiune contravențională amendă în valoare de 80.000 lei, conf. 107/1996, art.87, pct.15, pentru poluarea apelor de suprafață;

– În data de 06.07.2019 s-a produs un incident la stația de epurare Jabăr care a condus la afectarea calității apei din râul Timiș.

 • s-a constatat că stația de epurare nu deține autorizație de mediu, fiind depusă la APM Timiș solicitarea de obținere a acesteia și este în curs de obținere și a autorizației de gospodărirea apelor. Deține Licența emisă de ANRSC nr.590/19.12.2018
 • Comisarii GNM CJ Timiș au aplicat sancțiune contravențională amendă în valoare de 35.000 lei și au dispus măsuri de conformare.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Timiş deservește din punct de vedere medical apelurile populației și spitalelor, dispensarelor și a altor instituții de pe raza județului și uneori a zonelor limitrofe cu județul Timiș.

Pe raza județului Timiș, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 8600 km2, sunt repartizate 15 Stații de ambulanță, după cum urmează: Sediul central Timisoara, Stația Spitalul Municipal Timisoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Deta, Făget, Buziaș, Gătaia, Topolovățu Mare, Uivar, Variaș, Mașloc și Ciacova şi proaspat infiintata staţie în partea de nord a oraşului Timişoara.

Activitatea la nivelul judeţului Timiş s-a desfăşurat cu participarea a 54 medici, 160 asistenţi medicali, 211 ambulanţieri și 85-92 autosanitare.

Toate cele 15 stații de ambulanță asigură asistența medicală de urgență prespitalicească, (3 fiind stații care asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transportul sanitar), ele fiind distribuite la nivelul judeţului astfel încât echipajele să ajungă în timp optim la locul solicitării.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, dispeceratul Serviciului de Ambulanță al Judetului Timis a înregistrat un număr de 160254 apeluri, din care 2695 solicitări false şi 157559 solicitări au avut finalitate medicalǎ, 132698 fiind cazuri rezolvate de echipajele Serviciului de Ambulanta Timis.

Activitatea de urgență prespitalicească şi transport sanitar desfașurată pe substații, în funcție de gradul de urgență (cod Roșu, Galben, Verde respectiv transport sanitar), este următoarea:

Stația Roșu Galben Verde Negru TOTAL activitate % din KM
activitate/Saj
STAȚIA CENTRALĂ 6096 18654 18341 26489 69580 52.43% 1271143
TM NORD 1033 2006 1455 1311 5805 4.37%
MUNICIPAL 2273 4303 2806 6 9388 7.07%
LUGOJ 2318 5040 3988 1668 13014 9.81% 558400
SÂNNICOLAU MARE 1388 2008 1596 330 5322 4.01% 309224
BUZIAȘ 265 2077 3689 0 6031 4.54% 174152
JIMBOLIA 1061 2702 663 0 4426 3.34% 188637
DETA 918 1590 1709 0 4217 3.18% 345240
CIACOVA 286 1231 772 0 2289 1.72%
FĂGET 636 876 1065 879 3456 2.60% 301490
TOPOLOVĂȚU MARE 252 1139 896 0 2287 1.72% 83903
VARIAȘ 310 1615 402 0 2327 1.75% 128770
GATĂIA 131 614 793 0 1538 1.16% 87183
UIVAR 232 1150 251 0 1633 1.23% 124082
MAȘLOC 166 738 481 0 1385 1.04% 69532
TOTAL 17365 45743 38907 30683 132698   3.641.756
 • 84773 ( 63.88% din activitate) solicitări rezolvate de echipaje SAJ stații Timişoara
 • 47925 ( 36.12% din activitate) solicitări rezolvate de echipaje SAJ din judeţ.

şi cumulează un număr total de 3.641.756 km si 73350 ore rulaj.

În ceea ce privește solicitările rezolvate de Serviciul de Ambulanță al Județului Timis, (132698) proporția în cele două compartimente:

 • compartimentul asistenţă medicală de urgență şi transport medical asistat – 95600 solicitări – 72,04 % din activitate
 • compartimentul de consultații la domiciliu şi transport sanitar neasistat – 37098 solicitări(din care CUD 6415) – 27,96% din activitate

Solicitările rezolvate în funcţie de mediul urban şi rural, pe grade de urgenţa(rosu, galben, verde şi  transport neasistat) , se prezintă după cum urmează:

Nr.

crt

Grad urgență Nr solicitări
Urban Rural TOTAL
1 Cod roșu  (urgențe foarte grave) 9742 7623 17365
2 Cod galben (urgențe grave) 24107 21636 45743
3 Cod verde  (nonurgențe) 37604 1303 38907
4 Transport neasistat  28666 2017 30683
  Total 100119 32579 132698
  % din total activitate 75.45% 24.55%

Analizând activitatea celor două compartimente de urgență și de transport medical asistat, respectiv consult de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, prin prisma preluării solicitărilor prin compartimentul preluare și coordonare a dispeceratului și analiza finală a solicitărilor după acordarea primului ajutor, se constată o adresabilitate mult mai mare în mediul urban, față de mediul rural a solicitărilor, în special în ceea ce privește urgența medicală.

Câteva din motivele principale pentru care a fost solicitat Serviciul de Ambulanță Timiș:

 1. Dureri abdominale și de spate         17025
 2. Sincopa 8902
 3. Dispneea 7025
 4. Copil bolnav, intoxicații copil 4492
 5. Durerea toracică 5232
 6. Cefalee 4470
 7. Psihiatrice, suicid 3251
 8. Obstetrică-ginecologie 2164
 9. Caderi si alte accidente 2869
 10. AVC 2253
 11. Accidente rutiere 1323

          Din totalul celor 132698 solicitări, structura echipajelor care au intervenit la caz este următoarea:

 

Nr.

crt

Nr solicitări Nr solicitări / 24 ore Tip autosanitară Componenența echipaj
1. 16444 45.05 C2 si B1 Ambulanțier, Medic, As. Medical (EMU-M)
2. 6415 17.58 ACD Ambulanțier, Medic consult urg. la domicilu (CUD)
3. 79156 246.87 B2 Ambulanțier,  As. Medical Urgenta  (EMU-A)
4. 30683 84.06 A1, A2 Ambulanțier – transport sanitar neasistat (ET)
TOTAL 136128  

– Timpii medii de raspuns la caz (timp de răspuns= intervalul cuprins între momentul primirii apelului de urgență și sosirea primului echipaj la locul intervenției)

– în mediul urban :  17’22”

Procentul solicitărilor pentru care timpul de răspuns este sub 15 minute, este de 66% din totalul solicitărilor de urgență din mediul urban

–  în mediul rural :   27’22”  

– Timpul mediu de interventie la caz : 57’03

(timp de intervenție = intervalul cuprins între momentul plecării la caz a echipajului și momentul eliberării acestuia după predarea pacientului la UPU/CPU sau predarea acestuia altui echipaj sau finalizarea intervenției în cazul în care nu este necesar transportul victimei/pacientului la UPU/CPU)

Dispeceratul integrat ISU-SAJ Timiş, pe lângă coordonarea echipajelor de urgență și transport proprii serviciului, a coordonat și activitatea echipajelor SMURD şi Primul Ajutor Calificat, precum și a ambulanțelor private și anume:

 • 24861 solicitări rezolvate de colabotatori după cum urmează:
  • 762 solicitări SMURD + PRIMUL AJUTOR CALIFICAT;
  • 8099 solicitări de ambulanțe private;

Grafic, reprezentarea instituţiilor participante la rezolvarea cazurilor medicale este următoarea:

Pe toată perioada anului 2019, în cadrul serviciului s-au desfășurat cursuri de pregătire continuă a personalului operativ propriu si cursuri de formare de baza a personalului propriu și din exterior:

1.ALS;PALS;ATLS;Aparatura, Transmisie date – Ghiduri  ERC 2015  

 • Categorie personal: asistenți medicali; șoferi – nou angajați
 • Număr serii:2;
 • Durata curs: 3 zile;
 • Participanți: personal propriu și personal din exterior;
 • Număr participanți: 16
 1. Curs instruire aparatură –
 • Categorie personal:medici, asistenți medicali
 • Număr serii:7;
 • Durata curs: 6 ore;
 • Participanti: personal propriu si personal din exterior;
 • Numar participanti: 84
 1. Atestat ambulanțier (conform curricula atestat).
 • Categorie personal: șoferi autosanitaraI+II, ambulanțieri;
 • Număr serii: 5
 • Durata curs: 19 zile;
 • Participanți: personal propriu și din exterior
 • Număr participanți: 158.
 1. Defibrilarea; Monitorizarea cardiacă; Tulburări de ritm si de conducere
 • Categorie personal: medici, asistenți medicali, voluntari
 • Număr serii:8
 • Durata curs: 2 zile;
 • Participanți: personal propriu și din exterior
 • Număr participanți: 116 ( 90 asistenți medicali, 26 medici).
 1. Jurizare proba de ALS – Concurs național ambulanțe – 2019 )
 • 37 – echipaje medicale
 • 27 – de județe participante
 • Durata concurs – 2 zile;
 • 15 – echipaje de tip C2
 • 22 – echipaje tip B2

De asemenea, pe parcursul anului, echipaje ale S.A.J. Timiș au participat împreună cu I.S.U. Timiș la:

 • exerciții de simulare privind protecția civilă (ACCIDENT FEROVIAR în localitatea LOVRIN);
 • asistență medicală în poligonul de trageri – Lugoj;
 • a asigurat asistența de urgență la diverse activităţi organizate la nivel local;
 • a participat la activități organizate de ziua serviciilor publice;
 • a însoţit coloanele oficiale care au trecut prin județul nostru.

Sau efectuat diverse simulări în teren de ajungere la caz, de către conducerea S.A.J. Timis, care s-au soldat atât cu verificarea timpilor de raspuns și încadrarea în legalitate, precum și verificări ale autosanitarelor, truselor medicale, baremurilor de medicamente și materiale sanitare, în funcție de legislația Ministerului Sănătății în vigoare și normele de acreditare ISO 9001.

Pe timpul iernii (1 ianuarie -15 martie 2019, decembrie 2019) unitatea noastră, pe lângă activitatea curentă, a participat la misiuni de patrulare pe teritoriul întregului judeţ privind protecţia cazurilor sociale şi descoperirea pacienţilor hipotermici. Aceste misiuni s-au soldat cu rezolvarea unor cazuri de pacienţi hipotermici transportati/internați în spitale de specialitate sau transportați la adăposturi sociale.

În perioada de vară (caniculă), numărul de solicitări / 24 ore a atins cote maxime fiind necesară suplimentarea numărului de echipaje/ tură.

Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Timiş, în anul 2019, s-au executat următoarele lucrări:

– s-a întocmit planul operativ pentru deszăpezirea drumurilor judeţene pentru iarna 2019/2020;

– s-a coordonat efectuarea activităţilor de deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene;

– s-au executat lucrări de reparaţii în partea carosabilă a drumurilor judeţene asfaltate şi pietruite pentru menţinerea acestora în stare de circulaţie corespunzătoare;

– principalele categorii de lucrări executate au fost: plombări cu mixturi asfaltice și cu stropiri succesive cu criblură și emulsie pe drumurile județene asfaltate, asfaltarea unor drumuri județene din pământ și reabilitarea unor drumuri județene asfaltate cu durata de exploatare expirată, asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor județene (desfundări şanţuri, executări şanţuri noi şi podeţe);

– s-au reparat/reabilitat următoarele drumuri, poduri şi podeţe afectate de calamităţi.

Direcţia Silvică Timiş

Activităţile desfăşurate de către Direcţia Silvică Timiş pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă:

– 9 intervenții pentru stingerea incendiilor de pădure pe raza ocoalelor silvice Cosava (2) , Faget (4) si Lugoj (3), incendii de litieră;

– revizuirea planurilor de aparare impotriva incendiilor de padure pentru fiecare ocol silvic;

– achizitionarea serviciilor pentru documentatia de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu a sediilor Ocoalelor Silvice Timisoara, Lunca Timisului si Muzeul de Vanatoare Sarlota, lucrare în curs;

– acțiuni de patrulare și control efectuate în fondul forestier, in cooperare cu

I.P.J. Timiș și Jandarmeria Română pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

– monitorizarea exploatărilor forestiere la deal și munte în vederea prevenirii

posibilelor viituri și inundații, prin curățirea concomitent cu exploatarea văilor, ogașelor, șanțurilor de scurgere, podurilor și podețelor de resturi de exploatare;

– monitorizarea cursurilor de apă din fondul forestier și degajarea albiilor și

podețelor în vederea asigurării scurgerii debitelor;

– asigurarea fluxului informațional privind situațiile de urgență;

– activități de monitorizare a apariției trichinelozei, pestei porcine și pestei

porcine africane prin controlul probelor prelevate la carnea de mistreț;

– activități de monitorizare a apariției bolii „vacii nebune” la cervidae;

– instalarea de momeli cu vaccin pentru prevenirea rabiei;

– supravegherea prin persoane desemnate a zonelor cu risc la incendii pentru

intervenție operativă în caz de nevoie;

– întreținerea liniilor izolatoare și înființarea de linii noi pentru prevenirea propagării incendiilor în fondul forestier.

Pentru asigurarea eficienței și operativității acțiunilor întreprinse pe linia situațiilor de urgență, Direcția Silvică Timiș a achiziționat în anul 2019 servicii P.S.I. în valoare de 4.028 lei și a inițiat procedurile de achiziționarea de materiale P.S.I. – stingătoare, în valoare de 18.945 lei cu definitivare până în anul 2020.

Direcția Silvică Timiș prin personalul silvic din cadrul ocoalelor și direcției silvice a acționat cu promptitudine pentru prevenirea, limitarea pagubelor și remedierea efectelor negative datorate situațiilor de urgență ivite.

Ministerul Apelor și Pădurilor – Garda Forestieră Timişoara

Pe parcursul anului 2019 pe linia de activităţi a Gărzii Forestiere Timișoara, nu au fost identificate situaţii de urgenţă.

Conform prevederilor legale şi a dispoziţiilor primite din partea Ministerului Apelor și Pădurilor, în perioadele vulnerabile, reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara au efectuat patrulări în fondul forestier şi în zonele limitrofe acestuia în vederea prevenirii apariţiei incendiilor de pădure.

Centrul Meteorologic Regional Banat–Crişana

Administraţia Naţională de Meteorologie, în 2019 a început implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale”, realizand “Upgrade-ul rețelei actuale de statii meteorologice automate”. Proiectul are drept scop îmbunătăţirea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: optimizarea detecţiei şi monitorizării sistemelor noroase atmosferice prin îmbunătăţirea performanţelor tehnice a 3 radare meteorologice, două dintre acestea fiind la Oradea și Timișoara; îmbunătăţirea comunicării în cadrul reţelei meteorologice prin upgrade-ul reţelei naţionale de staţii meteorologice automate; îmbunătăţirea modalităţii de gestionare a datelor prin implementarea unui sistem de management al datelor climatice modernizat, folosind standarde de reprezentare geospaţială; creşterea calităţii activităţilor operaţionale, de prognoză şi avertizare a fenomenelor meteorologice de vreme severă prin modernizarea sistemelor de vizualizare-diseminare, comunicaţii şi securitate; optimizarea prognozelor de scurtă şi foarte scurtă durată prin modernizarea sistemului de asimilare de date si a aplicaţiilor operaţionale în prognoza de tip nowcasting. Astfel, întreaga populaţie a României va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare şi prevenţie a precipitaţiilor generatoare de viituri rapide sau inundaţii la nivel regional/local. Perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, între ianuarie 2019 și iulie 2021.

În contextul în care oamenii sunt expuşi dezastrelor naturale şi sunt influenţaţi de vreme, climă, apă şi de condiţiile de mediu, provocările care vin în urma schimbărilor climatice necesită prognozarea rapidă şi eficientă a vremii, astfel încât autorităţile şi populaţia să poată lua măsuri eficiente pentru evitarea riscurilor.

Activităţile operaţionale prin determinarea şi devotamentul angajaţilor Centrului Meteorologic Regional Banat-Crisana, care au acceptat provocarea de a-şi îmbunătăţi constant pregătirea şi eficienţa, de a răspunde oricând unor cereri din domeniul meteorologiei,  sunt conştienţi că o avertizare meteorologică făcută la timp poate fi vitală.

Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a fost pe deplin implicat în promovarea iniţiativelor regionale, participând activ la programe de pregătire profesională. Activităţile de pregătire au avut ca subiect prognoza meteorologică, agrometeorologia, prognoza meteorologică numerică, meteorologia radar, instrumente (incluzând sateliţi şi observatii meteo).

CMR Banat-Crișana, pe parcursul anului 2019, a supravegheat vremea şi evoluţia ei în zona de responsabilitate şi a informat prin buletine meteorologice, informari, atentionari si avertizari meteorologice pentru imediată şi scurta durată, având drept scop prevenirea sau diminuarea pagubelor provocate de fenomenele meteorologice periculoase.

La cele 5 staţii meteorologice aflate în administrarea CMR Banat-Crişana, situate pe teritoriul jud. Timiş, s-au realizat observatiile, măsuratorile, prelucrarea, codificarea si transmiterea mesajelor în fluxul informaţional operativ.

Au fost întocmite şi transmise, conform instrucţiunilor in vigoare, mesajele de avertizare, agravare, ameliorare si meteor rosu privind apariţia si evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

A fost asigurata transmiterea de la cele 4 staţii cu program agrometeorologic din jud. Timiş, a programului  de observaţii la culturile luate în studiu, precum şi modificările survenite în condiţii meteorologice deosebite. Aceste observaţii au avut ca scop studierea condiţiilor meteorologice şi influenţa pe care acestea o exercită asupra proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelelor.

In cadrul Serviciului Regional de Prevedere a Vremii, s-a realizat zilnic diagnoza pentru regiunea Banat-Crişana, care cuprinde o caracterizare generală a vremii, fenomenele ce s-au produs (locul, extinderea si intensitatea) si extremele termice.

Au fost elaborate prognoze de scurtă şi medie durată, precum si prognoze specializate de foarte scurta durata pentru cele cinci judeţe din vestul ţării. Prognoza meteorologica de scurta si medie durata s-a realizat zilnic si s-a actualizat partial sau total de 2 ori /zi sau de cate ori a fost necesar.

Procentul mediu de realizare al prognozelor pentru 24, 48, respectiv 72 de ore, pe anul 2019, pentru regiunea Banat-Crisana, a fost de 88.28  %.

In anul 2019, in regiunea noastra, s-au inregistrat in general temperaturi peste normele climatologice, inscriindu-se in tendinta termica globala. Pentru Timisoara, temperature medie anuala înregistrată a fost de 13,2°C, in timp ce temperatura medie mulțianuală normală este de 11,4°C. A fost înregistrată cea mai mare temperatură medie anuală, inregistrată din 1980 până în prezent, la toate stațiile meteorologice din jud. Timiș. Din punct de vedere pluviometric, anul 2019 s-a caracterizat print-un deficit de precipitații la nivelul întregului județ, în special în a doua jumătate a anului.

Varietatea și severitatea fenomenelor meteorologice care s-au produs în decursul acestui an au determinat emiterea de către Serviciul Regional de Prognoza a Vremii în perioada 01.01-31.12.2019 (specificarea “Atenționare” sau “Avertizare” și codul de culori se fac în funcție de gravitatea manifestărilor de vreme), un număr de 727 atenționări și avertizări, din care, pentru județul Timiş:

–    170 atenţionări cod galben nowcasting,

–    53 avertizari cod portocaliu,

–    6 avertizari cod rosu

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase de scurtă durată, pentru jud. Timis:

 • 77 informări meteorologice naţionale,

–    37 atenţionari cod galben

–    3 avertizari cod portocaliu

Mesajele de atenționare și avertizare pentru fenomenele severe care urmau să afecteze zona de interes, au fost emise folosind praguri de risc standard, România respectând normele europene din acest domeniu și coduri de culoare definitorii pentru fiecare categorie de risc.

Acestea au fost diseminate către autorităţile locale, minister, ISU,  Administraţia Bazinală de Ape Banat si beneficiarii contractuali.

Am participat personal, când a fost posibil, sau prin delegat, la toate ședințele organizate cu ocazia întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prezentând, ori de câte ori a fost cazul, prognoze meteorologice specializate pentru zona de interes.

Acest raport prezinta rezultatele eforturilor unor oameni dedicați, care îmbină competența științifică și expertiza operațională și care, de la an la an încearcă să îmbunătăţească calitatea şi eficienţa muncii lor, dând dovadă de experiență profesională.

Sucursala Regională C.F. Timişoara în cursul anului 2019 Celula de Urgenţă a Sucursalei Regionala CF Timişoara, a Regulatorului Regional de Circulaţie Timişoara şi Serviciul Privat prin acţiunile întreprinse, au urmărit implementarea cerinţelor impuse de legislaţia actuală privind managementul pentru prevenire şi intervenţia pe calea ferată în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În vederea îmbunătăţirii  activităţii şi acţiunilor specifice căii ferate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  la nivelul sucursalei în această perioadă s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • În baza Ordinului Prefectului Judeţului Timiş au fost întocmite următoarele documente :
  • Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sucursala Regionala de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara.
  • Temele privind pregătirea in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2019.
 • Întocmirea sintezelor trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Întocmirea Planurilor interne de urgenţă în comun.
 • Întocmire Planului de acțiune privind combaterea înzăpezirilor.
 • Centralizarea și întocmirea formularului privind capabilitățile existente la nivelul sucursalei.
 • Inventarierea riscurilor naturale, tehnologice , biologice şi întocmirea hărţilor la nivelul regulatoarelor respectiv a sucursalei
 • Studierea,conspectarea şi prelucrarea cu celulele de urgenţă şi serviciul privat a legislaţiei nou apărute.
 • Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice de instruire, alarmare şi intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Inventarierea,actualizarea, întreţinerea Punctelor de Comandă şi Adăposturilor de protecţie civilă.
 • Înlocuirea mijloacelor de protecţie individuală (cartuşe filtrante),expirate, existente în staţiile cu Plan Intern de Urgenţă Comun.
 • Participarea la convocările de pregătire ale ISU „BANAT” al judeţului Timiş.

În anul 2019 s-a urmărit modul în care membrii şi specialiştii Serviciului Privat, pentru situaţii     de urgenţă se preocupă de intensificarea activităţii componentei de prevenire  şi creşterea calitativă a actului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, în acest sens organizându-se următoarele activităţi:

Instruirea personalului Celulelor de Urgenţă, Serviciului Privat şi a cadrelor tehnice privind desfăşurarea exerciţiului practic aplicativ: „ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNŞTIINŢARE, AVERTIZARE, PREALARMARE ŞI ALARMARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ”.

 • Instruirea personalului staţiilor de cale ferată care au plan intern de urgenţă comun la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, atât teoretic cât şi prin exerciţii practice privind intervenţia în cazul unui incident/accident chimic.
 • Instruirea trimestrială a membrilor Serviciului Privat.
 • Instruirea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă numiţi prin decizie la nivelul diviziilor, serviciilor, staţiilor, secţiilor şi districtelor de cale ferată.
 • Examinarea personalului cu atribuţii de instruire şi control în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 • Instruirea trimestrială, semestrială şi ori de câte ori situaţia o impune, a tuturor salariaţilor Sucursalei Regionala de CF Timişoara şi Regulatorul Regional de Circulaţie Timişoara în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de OMAI nr.786/2005.
 • Testarea anuală a salariaţilor privind însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul prevenirii apariţiei unor factori de risc care pot genera la un moment dat o situatie de urgenta , în anul 2019 pe reţeaua feroviară din judeţ, au fost executate lucrări de întreţinere şi modernizare a infrastructurii feroviare după cum urmează:

Activitatea de întreţinere şi reparaţie periodică a căii specifică ramurii de Linii s-a desfăşurat în decursul  anului 2019 în vederea menţinerii infrastructurii feroviare în parametrii de siguranţă  precum şi asigurarea regularităţii circulaţiei trenurilor.

Din totalul de 3068,022 km lungime linie desfăşurată existentă la 31.12.2019 pe raza Sucursalei Regionala de CF Timişoara, defalcarea pe judeţe este următoarea:

-jud.TIMIŞ- un total de 1055,851 km lungime linie din care 281,389  km sunt contractaţi la întreţinere cu SC RC-CF Trans SRL Braşov, rămânând în întreţinerea SR de CF Timişoara în acest judeţ 774,462 km;

În afara lucrărilor de  întreţinere curentă şi de intervenţie s-au executat lucrări de reparaţie a infrastructurii feroviare şi anume:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Lucrări de ciuruire mecanizată cu maşini grele de cale în linie curentă și directe din stații pe zonele:

  – Linia 100 între staţiile Jena-Găvojdia= 5,331km și un aparat de cale ciuruit mecanizat în stația Topolovăț; pe linia 133 Timișoara Nord-Ronaț Triaj Gr.D= 1,400 km și pe linia 124 Timișeni-Jebel= 2,290 km rezultând un total de 9,021 km ciuruiți în acest județ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. Reparaţia liniilor curente şi a liniilor din staţii:
 2. a) Lucrări de înlocuire/inversare fir exterior uzat pe curbă și șine defecte astfel:

– S-au înlocuit șine defecte pe linia100 Jena-Timișoara N, linia 124/129 Timișoara-Voiteni-Stamora, liniile 123/125 Timișoara Sud-Buziaș-Lugoj în lungime de 3147 ml șină.

 1. b) Reparaţia trecerilor la nivel:

În cursul anului 2019 au fost înlocuite dalele, traversele, materialul metalic mărunt, şinele în trecerile la nivel:

– Linia 100 între Jena-Găvojdia la TN km 502+815 intersecția drumului comunal cu CF.

În toate județele, au fost executate lucrări de înlocuire a indicatoarelor rutiere deteriorate, cu indicatoare reflectorizante noi. Totodată, în vederea asigurării rombului de vizibilitate în zona trecerilor la nivel s-au efectuat lucrări de defrișare.

 1. c) Au fost înlocuite în linie curentă traversele speciale de lemn pentru poduri astfel:

Pe linia 100 între stațiile  Lugoj-Timișoara Nord s-au înlocuit 66 buc., pe linia 124 Timișoara Nord- Timișoara Sud s-au înlocuit 45 buc, pe linia 123 Lugoj-Buziaș- 15 buc, pe linia 125 Semenic-Buziaș -4 buc., pe linia 129 între stațiile Voiteni-Stamora – 50 buc., pe linia 132 în stația Timișoara Vest – 6 buc., pe linia 216 între Făget-Lugoj – 33 buc, pe linia 217 între stațiile Timișoara Est-Remetea Mică – 21 buc.

 1. d) În vederea consolidării liniilor curente și a liniilor din stații, au fost înlocuite traversele de lemn și beton necorespunzătoare precum și traverse speciale pentru aparate de cale, astfel:

 – Pe raza Secțiilor L2 Lugoj și L3 Timișoara–Căvăran-Remetea Mare-Timișoara-Orțișoara și Timișoara-Stamora un număr de 667/286 buc traverse lemn normale noi/SB, 4/928 buc. traverse beton noi/SB și traverse speciale pentru aparate de cale (436/ 70 buc. noi/Sb).

 1. Lucrări de curăţire a albiilor la podurile și podețele de cale ferată (în activitatea de întreținere cu personal propriu și terți):

Pe liniile 100 – 5 poduri, 123 între stațiile Lugoj-Buziaș – un pod, 124 între stațiile Timișoara Nord-Voiteni – 26 poduri, 129 Voiteni-Stamora –  16 poduri, 132 între stațiile Timișoara N-Timișoara Vest -4 poduri, 217 între stațiile Timişoara Est-Zăbrani – 5 poduri și  218 între stațiile Timişoara-Orţişoara – 18 poduri.

 1. Lucrări de defrişare (cu personal propriu și terți), pentru asigurarea rombului de vizibilitate la trecerile la nivel, asigurarea vizililităţii semnalelor şi indicatoarelor de cale precum şi asigurarea gabaritului de liberă trecere, după cum urmează:

Pe liniile 100 între stațiile Jena-Lugoj și Timișoara Est-Timișoara Nord, 125 între stațiile Timișoara Sud-Buziaș, 216 între stațiile Dobra-Făget.

 1. Lucrări de decolmatare a şanţurilor şi curăţire de stânci în zone cu puncte periculoase (în activitatea de întreținere cu personal propriu și terți) după cum urmează:

Pe linia 100 între stațiile Timișoara Nord-Vinga – 4 șanțuri de scurgere.

Pe baza programului de control întocmit lunar au avut loc controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. O parte din neajunsurile constatate în timpul controlului au fost remediate pe loc, iar celelalte au fost consemnate în notele de constatare stabilindu-se termene de rezolvare pentru care  s-au înaintat la Revizoratul Regional de Siguranţa Circulaţiei şi Serviciul Probleme Speciale şi Documente Clasificate rapoarte de remediere în termenul stabilit.      

Activitatea în domeniul Situaţiilor de Urgenţă s-a desfăşurat conform prevederilor legilor, ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare constatându-se o îmbunătăţire a componentei activitatii  de prevenire reflectată şi prin numărul redus de incidente şi incendii în comparaţie cu anii precedenţi.

În prezent pe magistrala 200 se desășoară activități de modernizare aferente Culoarului IV Pan European.

S.N.-Aeroportul Internaţional ”Traian Vuia” Timişoara S.A. şi-a desfăşurat activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniului de competenţă şi responsabilitate pe linia prevenirii, monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Apărarea împotriva incendiilor, conform Legii nr.307/2006 reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Protecţia civilă, conform Legii nr.481/2004 este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Situaţia de urgenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, este un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

 1. Activitatea de apărare împotriva incendiilor se desfăşoară pe aeroport respectând prevederile Legii nr.307/12.07.2006 modificată și completată de Legea nr.33/17.03.2016, iar activitatea de protecţia civilă conform prevederilor Legii nr. 481/08.11.2004 modificată şi completată de Legea nr. 212/24.05.2006, H.G. nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de p.s.i., O.M.A.I. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, O.M.A.I. 712 / 2005 modificat prin O.M.A.I. 786 / 2005 privind procesul de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Reglementărilor aeronautice naţionale şi internaţionale Reg. CE 139/2014, ale Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015, PIAC – AD – PSU Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1, Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.
 2. II. Obiectivele S.N. „A.I.T. – T.V.” – S.A. din Planul de Intervenţie au fost pentru creşterea capacităţii operaţionale a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă ca serviciu salvare stingerea incendiilor şi a celorlalte serviciu operaţionale cu responsabilităţi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, dotarea acestora pe baza criteriilor minime de performanţă şi stabilirea măsurilor specifice de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

Gradul de cunoaştere a surselor de risc din zona de responsabilitate este asigurată prin identificarea, monitorizarea şi evaluarea surselor de risc şi prin informarea structurilor specializate în managementul situaţiilor de urgenţă privind factorii de risc, materialele periculoase, pericolele create precum şi mijloacele de protecţie, metodele de intervenţie şi prim ajutor.

Astfel, Planul de Urgenţă al Aeroportului a fost predat A.A.C.R., Prefecturii judeţului Timiş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat” al judeţului Timiş, Inspectoratului Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciului de Ambulanţă al judeţului Timiş, Serviciului de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Spitalului Universitar CF Timişoara, Poliţiei T.A., Dispozitivului AT–AD Aeroport, Poliţiei de Frontieră Aeroport şi tuturor Operatorilor aerieni care-şi desfăşoară activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia.

De asemenea, au fost predate la I.S.U. „Banat” al judeţului Timiş:

 • Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
 • Planul de evacuare;
 • Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;
 • Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;
 • Clasificarea Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 • Fişa obiectivului Aeroport Internaţional Timişoara Traian Vuia;
 • Fişa Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă – Compartiment P.S.I. şi P.C.;
 • Decizia privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţii de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (p.c. + p.s.i.) care se desfăşoară pe aeroport;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. şi P.C.

Totodată au fost întocmite şi înaintate la Ministerul Transporturilor – Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Planurile pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situațiilor de urgență și Registrul Capabilităților Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Gradul de îndeplinire a planului de pregătire pe anul 2019 s-a concretizat prin respectarea activităţilor regăsite în Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi în Tematica de pregătire prin convocări , instructaje şi şedinţe de pregătire.

III. Nivelul ridicat al capacităţii operative în domeniul situaţiilor de urgenţă               (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) s-a realizat prin:

 1. Întocmirea, actualizarea documentelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă:

–    Planul de Urgență al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia;

 • Planul de intervenţie al Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă;
 • Planul de protecţie şi intervenţie la dezastre;
 • Planul de protecţie civilă;
 • Planul de apărare în cazul producerii de cutremure şi/sau alunecări de teren;
 • Planul de evacuare;
 • Planul anual de buget, venituri şi cheltuieli/Plan de achiziții;
 • Planul anual pentru asigurarea cu resurse financiare, materiale şi umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Planul de înştiinţare şi aducere a personalului la alarmă;
 • Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Regulamentul intern al Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Registrul riscurilor Compartimentului P.S.I. – P.C.;
 • Registrul Capabilităților al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia;
 • Graficele de exerciții și instruiri ale Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă.
 1. b) Calitatea și aplicabilitatea Planului de înștiințare și aducere a personalului la sediu este realizată prin actualizarea Schemei de înștiințare/notificare/alarmare în cazul situațiilor de urgență declanșate pe A.I.T. T.V. în urma producerii unui accident aviatic în perimetrul sau în zona de servituți aeronautice (pe o rază de 1 km) a aeroportului, precum și în cazul amenințării cu bomba a unei aeronave aflate în zbor.
 2. c) Amenajarea, dotarea şi gradul de operativitate a locului de conducere este asigurată prin dotarea punctului mobil de comandă cu: mijloace de comunicaţii, hărţi, planuri de conducere a activităţilor la producerea de situaţii de urgenţă.
 3. d) Organizarea şi îndeplinirea măsurilor şi atribuţiilor specifice s-a realizat prin întocmirea, actualizarea, însuşirea şi respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă a Aeroportului.
 4. e) Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgență s-au executat controale pe linia asigurării, depozitării şi întreţinerii materialelor necesare la situaţii de urgenţă, recepţionarea bunurilor materiale nou achiziţionate, ţinerea evidenţei şi a păstrării în siguranţă a documentelor de protecţie civilă şi de p.s.i., înaintarea de note şi rapoarte de informare către Conducerea Aeroportului privind măsurile luate şi cele necesare a fi efectuate la situaţiile de urgenţă.

De asemenea săptămânal s-au efectuat probe şi controale privind starea tehnică, de întreţinere şi funcţionare a sirenei electrice de alarmare a Aeroportului, întocmindu-se lunar fişa tehnică a sirenei.

 1. I În conformitate cu prevederile Art.19, litera ,,i” din Legea nr. 307/12.07.2006, Reg. EU nr. 139 / 2014, reglementărilor A.A.C.R. – PIAC – AD – SSI ed. 02/2016, a fost constituit şi organizat conform Deciziei Directorului General al S.N. A.I.T. T.V. cu nr. 168/14.08.2019, Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă ca Serviciu Salvare și Stingere Incendii având în componență un număr de 34 personal angajat şi 66 personal cu cumul de funcții. Compartimentul P.S.I. şi Protecţia Civilă ca Serviciu Privat pentru Situații de Urgență a obţinut Avizul privind sectorul de competenţă cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008, Avizul pentru extinderea activității serviciului pentru situaţii de urgenţă cu nr. 1388284/10 din 12.12.2008 și Avizul privind restrângerea activității serviciului propriu pentru situații de urgență cu nr.3.805.405 din 30.05.2016, din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat” al jud. Timiş.

Compartimentul P.S.I. şi Protecţie civilă a Aeroportului prin dotare şi încadrare asigură categoria 7 a Aeroportului din punct de vederea al asigurării intervenţiei la producerea de incidente / accidente aviatice conform reglementărilor Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) prin RACR – AD – PETA ed. 0 –2015, PIAC – AD – PSU ed. 01 – 2012, PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016 şi a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 şi partea 7 și Reg. EU nr.139/2014.

Capacitatea operativă de răspuns a Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă la producerea de situaţii de urgenţă pe aeroport a fost stabilită ca una corespunzătoare categoriei 7 de protecție a Aeroportului, în urma controalelor efectuate de I.S.U. „Banat” al jud. Timiş, A.A.C.R., toate concretizate prin rapoartele de audit şi în urma auditului intern efectuat de Auditorul intern și de Direcţia Siguranţă şi Securitate Aeroportuară.

Celula de Urgenţă a Aeroportului apreciază ca foarte bună capacitatea operativă de răspuns a serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă ale municipiului Timişoara: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, Serviciul de Ambulanţă al judeţului Timiş, Inspectoratul Poliţiei Judeţului Timiş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, Serviciul de Ambulanţă Neuromed Timişoara, D.S.N.A. – TWR Timişoara, Poliţia T.A., Dispozitivul AT – AD Aeroport, Poliţia de Frontieră Aeroport etc. care împreună cu serviciile aeroportului cu atribuţii la rezolvarea situaţiilor de urgenţă produse pe aeroport au asigurat intervenţiile  sub directa coordonare a Directorului General al Aeroportului Traian Vuia Timişoara şi a  Directorului Operaţional – Şef al Celulei de Urgenţă .

Această apreciere a capacităţii operative de răspuns a tuturor forţelor de intervenţie menţionate mai sus a fost luată în urma desfăşurării aplicaţiilor de intervenţie la producerea unei situaţii de urgenţă – accident aviatic pe aeroport din datele de 29.05.2011, 13.07.2014, 29.09.2015 și 25.01.2019, fiind reconfirmată şi în urma aplicaţiei de intervenție bagaj suspect și incendii la aeronavă care s-a desfășurat în data de 16.10.2019 pentru testarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Timiş.

Situaţii de urgenţă nu s-au produs pe aeroport datorită activităţii de prevenire şi a activităţii de control desfăşurate de Coordonatorul Compartimentului P.S.I. – P.C. şi de Cadru Tehnic P.S.I. prin activităţile de instruire a personalului în baza procedurilor aeroportuare , a planurilor de intervenţie şi a legislaţiei naţionale şi internaţionale care reglementează normele de prevenire şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe un aeroport şi prin activităţile din Graficul de control şi Serviciul de Rond desfăşurate zilnic de angajaţii Compartimentului P.S.I. – P.C.

Nivelul de înzestrare al Compartimentului P.S.I. şi Protecţia Civilă  este unul ridicat corespunzător unui serviciu de categoria a 7 – a în conformitate cu Reg. EU 139/2014 și reglementările Autorităţii Aeronautice Civile din România (A.A.C.R.) regăsite în RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 şi PIAC – AD – SSI ed. 02 – 2016.

 1. Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă este în acord cu prevederile Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență cu nr.502.774/29.01.2019 al I.S.U. Timiș şi a Deciziei Directorului General al Aeroportului Internaţional Timişoara Traian Vuia cu nr.22/15.02.2019.

În acest sens consemnăm participarea Conducerii S.N. A.I.T. T.V. S.A. la convocările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş de la Prefectura judeţului Timiş şi participarea Coordonatorului Compartimentului P.S.I. – P.C. şi a Cadrului Tehnic P.S.I. la instructajele de pregătire de protecţie civilă şi p.s.i. organizate de  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Banat” al judeţului Timiş.

Activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă (protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor) a personalului Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă este consemnată în dosarul de pregătire şi realizată conform tematicii de specialitate prevăzută în Reg. EU nr. 139 / 2014 și reglementările A.A.C.R. regăsite în RACR – AD – PETA ed. 02 – 2015 , a Programului de pregătire profesională în domeniul siguranţei aeronautice a personalului implicat în activităţi în zona de operațiuni aeriene cu nr. 175/10.01.2019, pentru anul 2019.

 1. Fundamentarea şi execuţia fondurilor alocate pentru cheltuieli de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie civilă s-au concretizat prin achiziţionarea de tehnică şi materiale pe parcursul anului 2019, avându-se în vedere totodată pentru anul 2020 continuarea achizițiilor în conformitate cu Planul de achiziții a S.N. A.I.T. T.V. S.A. şi cu Planurile pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă , fapt care duce la creşterea nivelului de performanţă a Compartimentului P.S.I. – P.C., Planul de Urgenţă al Aerodromului ed. 01 – 2012 , PIAC – AD – SSI Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor ed. 02 – 2016 și a Doc. I.C.A.O. 9137 partea 1 Rescue and Fire Fighting şi partea 7 Airport Emergency Plannning.

III. PARTICIPAREA MEMBRILOR C.J.S.U. TIMIŞ LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE

 

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a desfăşurat în anul 2019, 8 exerciţii de cooperare cu forțe și mijloace, după cum urmează:

– Parcarea privată Iulius Mall, în data de 23.01.2019, având ca temă “Testarea activităţi autorităților publice responsabile, cu privire la gestionarea situației într-un incendiu;

– Managementul unei situaţii de urgenţă generată de producerea unei urgenţe radiologice la SAEM Energomontaj S.A, Timișoara, în data de 07.02.2019;

– Managementul unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui accident feroviar în zona localității Lovrin, jud. Timiș, în data de 09.04.2019;

– Coordonarea forțelor de intervenție prevăzute în Planul de Urgență Externă al operatorului economic, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unui incendii, urmat de explozie, fum și gaze toxice, la tancul nr.11 cu gazolină, capacitate de 100 m3 de pe amplasamentul OMV Petrom S.A, Stația de Dezbenzinare Calacea”, în data de 09.05.2019;

– Exercițiu de simulare a producerii de inundații, în localitatea Topolovățu Mare, pe Bazinul râului Bega, în data de 10.06.2019;

– Exercițiu în cazul producerii unor scăpări accidentale de amoniac la S.C. Smithfield România în data de 09.07.2019;

– Antrenarea structurilor profesioniste în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situația producerii unui seism major, în data de 10.10.2019;

– În perioada 23-27.10.2019 ForFirEX 2019 – Intervenția în cazul producerii unor incendii la fondul forestier;

 

 

 

 1. CONCLUZII FINALE

 

În anul 2019, s-a realizat o bună colaborare între instituţiile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, structurile de suport tehnic şi-au desfăşurat activitatea în sprijinul executării misiunilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, conform Hotărârii de Guvern nr. 557/2016.

Obiectivul general care a stat la baza hotărârilor luate şi a activităţilor desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în anul 2019, a fost creşterea gradului de siguranţă a populaţiei judeţului în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin perfecţionarea sistemului de gestionare a riscurilor şi evenimentelor generatoare de dezastre şi creşterea eficienţei acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor distructive ale acestora.

Şi în anul 2020 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, va avea în atenţie gestionarea corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă; asigurarea avertizării, alarmării şi determinarea populaţiei să răspundă la solicitarea de evacuare, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru evacuarea oamenilor, animalelor, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, identificarea, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor corespunzătoare pentru cazare, hrănire şi asistenţă medicală de specialitate, respectiv sanitar-veterinară, identificarea, asigurarea forţelor şi mijloacelor specializate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau altor situaţii de urgenţă.

Propuneri de măsuri:

 • Analiza în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a alocărilor de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă a fondurilor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
 • Identificarea de resurse financiare aflate la dispoziția Comitetului Județean care să fie folosită pentru acțiuni imediate (asigurarea hranei și apei pentru persoanele afectate de dezastru în primele 72 ore);
 • Cooperarea regională, acest proces vizează, în principal, o colaborare tehnică îmbunătăţită care include anticiparea, atenuarea şi răspunsul la hazarduri naturale spontane, cum ar fi inundaţiile transfrontaliere;
 • Cooptarea de experți în comisiile de evaluare a pagubelor ca urmare a dezastrelor (aceștia prestează activități doar contra cost).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătiți pentru orice situație

grupa operativă

Începând cu data de 13.06.2016 ora 18:00 până în data de 14.06.2016 ora 14:00 la nivelul județului Timiș a intrat în vigoare avertizarea hidrologică cod Portocaliu pe afluenții Timișului superior și mijlociu, Bârzava – amonte Gătaia potrivit căreia se pot produce creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare și a cotelor de inundație.

Pentru perioada vizată de codul Portocaliu, la nivelul județului Timiș, din dispoziția prefectului județului – domnul Mircea Băcală, se activează Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor (Grupa Operativă a CJSU – etapa I) din care fac parte reprezentanți ai ISU Timiș, IJJ Timiș, IPJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și ANIF care monitorizează permanent evoluția fenomenelor din județ și gestionează cu operativitate eventualele situații de urgență.

La nivelul ISU Timiș s-au luat măsuri de anunțare/ prealarmare a personalului din subordine și s-au verificat utilajele și accesoriile de intervenție (motopompe, elecropompe, motogeneratoare, etc.)

La datorie sunt 132 de pompieri iar alți 100 sunt pregătiți să intervină în caz de nevoie pentru consolidare diguri cu saci de nisip, evacuarea populației, animalelor și bunurilor din zonele posibil a fi afectate. De asemenea sunt pregătite echipe ale IJJ Timiș, IPJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și ANIF.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE LUCRU PRIVIND ACTIVAREA ȘI FUNCȚIONAREA C.J.C.C.I.

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ DE LUCRU PRIVIND ACTIVAREA ȘI FUNCȚIONAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI

 

 

 

 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL PROCEDURII INTERNE.
Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Aprobat Eva Georgeta ANDREAȘ Prefect al judeţului Timiș / Preşedinte al C.J.S.U Timiș  
Avizat Lt.col.ing. Lucian Vasile MIHOC Inspector Şef I.S.U. Timiș / Vicepreşedinte al C.J.S.U Timiș  
Elaborat Cpt.ing Adelin Cătălin PĂCALĂ Şef Centru Operațional           I.S.U. Timiș  

 

 

 1. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADUL PROCEDURII.

 

Nr.

crt.

Ediția sau, după caz, revizia în cadrul reviziei Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile ediției sau  reviziei ediției
1. 2. 3. 4.
2.1 Ediția I
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

 

 

 

 1. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA, SAU DUPĂ CAZ, REVIZIA ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII.

 

Nr.

crt.

Scopul

difuzării

Serviciul Funcția Gradul /Numele şi prenumele Data primirii Semnătura
1.        Informare Instituţia Prefectului – Judeţul Timiș Prefect Eva Georgeta ANDREAȘ    
2.         

Aplicare

 

ISU TIMIȘ Inspector

șef

Lt.col.ing.  Lucian Vasile MIHOC
3.         

Aplicare

 

CJSU Timiș Membrii Membrii CJSU

 

 

Conţinutul procedurii

 

 1. SCOP:

 

Prezenta procedura de lucru are ca scop:

 • stabilirea unui set unitar de activităţi şi acţiuni ce se desfăşoară în scopul reglementării modului de activare și funcționare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • stabilirea modalităţilor concrete de asigurare a fluxului informaţional-decizional.

 

 1. DOMENIU DE APLICARE:

 

Procedura se va aplica de către:

 • Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care se activează pentru gestionarea situațiilor de urgență speciale, de amploare și complexitate ridicată.

 

 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

 

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu completările și modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
 • Hotărârea Guvernului României nr.557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
 • Ordin nr.1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
 • Dispoziţia comună nr.1453 din 31.12.2015 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă;
 • Ordinul comun nr.330/44/2178 din 24 iulie 2013, pentru aprobarea Manualului Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;
 • OMAI 1160/2006 și OMTCT 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;
 • Ordin comun MMP 3403 din 10.09.2012 şi MAI 245 din 18.10.2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr.S/109 din 07.09.2015, privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;
 • M.A.I. nr.S/109 din 07.09.2015, privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a strucurilor ministerului afacerilor interne;
 • M.A.I. nr.181 din 12 august 2010, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Legea nr.340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, privind prefectul și instituția prefectului;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al I.S.U. Timiș.

 

 1. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI

    7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura operaţională de lucru Prezentarea formalizată, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
2. Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată.
3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

   

   7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. M.A.I Ministerul Afacerilor Interne
2. C.N.S.S.U Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
3. C.J.S.U. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
4. C.L.S.U. Comitetul Local (Locale) pentru Situaţii de Urgenţă
5. I.P. Instituţia Prefectului
6. I.S.U. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
7. S. Th. P. Secretariatul Tehnic Permanent
8. C.J.C.C.I. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

 

 

 

 

 

 1. DESCRIEREA PROCEDURII:

8.1. Activarea/Dezactivarea C.J.C.C.I.

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Timiș, reprezintă structura interinstituțională destintă asistării decizionale a CJSU și coordonării acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.

C.J.C.C.I. are în compunere personal din cadrul I.S.U. Timiș, precum și experți și specialiști din cadrul instituțiilor și operatorilor economici de interes județean și local care asigură funcții de sprijin;

Activarea C.J.C.C.I. se realizează cu aprobarea președintelui C.J.S.U., la propunerea șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș.

Notificarea instituțiilor despre activarea C.J.C.C.I., se va realiza de către Centrul Operațional al I.S.U. Timiș, prin adresă scrisă și SMS.

La primirea notificării sau a SMS-ului șeful instituției va desemna un reprezentant din cadrul acesteia, care se va prezenta la sediul I.S.U. Timiș, din Municipiul Timișoara, str. Înfrățirii, nr.13, unde va funcționa C.J.C.C.I..

În funcție de natura situației create, C.J.C.C.I. poate funcționa parțial sau total încadrat, conform procedurilor de activare pe faze, astfel:

 • Verde – rutină (personalul va fi asigurat de Centrul Operațional Județean al I.S.U. Timiș, iar activarea se va desfășura în cadrul dispeceratului inspectoratului);
 • Galben – alertă (personalul va fi asigurat de Centrul Operațional Județean al I.S.U. Timiș, iar activarea se va desfășura la sediul I.S.U. Timiș);
 • Portocaliu – activare parțială a C.J.C.C.I. (personalul din cadrul I.S.U. Timiș – Grupa Operativă, care va fi suplimentat cu reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate și descentralizate la nivel județean:  IPJ Timiș, IJJ Timiș, ITPF Timișoara, ABAB și ANIF, activarea se va desfășura în spațiul alocat C.J.C.C.I de la sediul I.S.U. Timiș);
 • Roșu – activare totală a C.J.C.C.I. (reprezentanții instituțiilor deconcentrate ale ministerelor și ai instituțiilor reprezentative la nivel județean asigură fundamentarea hotărârilor care vor fi luate în C.J.S.U. și asigură, totodată, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de aceste organisme; activarea se va desfășura în spațiile alocate C.J.C.C.I., conform procedurilor);

Dezactivarea C.J.C.C.I. se realizează cu aprobarea președintelui C.J.S.U. Timiș, la propunerea șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență “BANAT” al județului Timiș.

Mijloace de comunicații:

– Rețeaua de cooperare STS-INTER “C” 56-1273;

– RCVD a M.A.I. – 27149, 27133, 27135, 27132;

– Romtelecom – 0256-228.676;

– Fax – 0256-435.875.

8.2. Funcționarea C.J.C.C.I.

Conducerea C.J.C.C.I. se asigură de către inspectorul șef al I.S.U. Timiș sau de o persoană desemnată de acesta, iar coordonarea C.J.C.C.I. se asigură de Șeful Centrului Operațional al I.S.U. Timiș.

C.J.C.C.I. va funcționa neîntrerupt pe timpul manifestării și gestionării situațiilor de urgență și va fi în măsură să asigure următoarele cerințe:

Flexibilitatea: Capacitatea de adaptare permanentă la situațiile operative create;

Suport logistic: Asigurarea operativă și în volum complet a resurselor umane, materiale și financiare, necesare funcționării sistemului la parametrii optimi;

Securitate: Protecția operațiunilor, personalului, clădirilor și sistemelor de comunicații împotriva scurgerii informațiilor sensibile și păstrarea în deplină siguranță a acestora pe timpul producerii situațiilor de urgență;

Continuitatea: C.J.C.C.I trebuie să funcționeze permanent, atât timp cât situația o impune (înainte, în timpul și după situația de urgență);

Interoperabilitate: Comunicarea cu C.N.C.C.I, celelalte C.J.C.C.I și cu forțele de intervenție din teren.

C.J.C.C.I. este dotat cu toate mijloacele de comunicații necesare personalului pentru a comunica atât intern (în interiorul C.J.C.C.I) cât și extern (cu alte instituții/forțe desfășurate și cu publicul).

 

 1. RESPONSABILITĂŢI:

Persoanele care utilizează procedura:

 • aplică operaţiunile care trebuie efectuate pentru desfăşurarea activităţilor specifice, conform procedurii;
 • propun, ori de câte ori este nevoie, actualizarea procedurii, în funcţie de modificările reglementărilor în domeniu
 • aplică prevederile actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate;
 • colaborează cu alte persoane sau compartimente de lucru desemnate de conducerea structurilor participante, în vederea organizării intervenţiei;
 • respectă termenele de desfăşurare a activităţilor specifice.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE:
 • prezenta procedura va fi difuzată către utilizatori pe bază de semnătură;
 • actuala procedura va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări legale cu caracter general şi intern;
 • prezenta procedură se aplică începând cu data de 07.2018.

 

 1. ANEXE:

 

Anexa 1 Atribuțiile personalului C.J.C.C.I.

   

 1. CUPRINS:
Nr.

crt.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 1
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2
4. Scopul procedurii operaţionale 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2
6. Referinţe normative 2
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 3
8. Descrierea procedurii operaţionale 4
9. Responsabilităţi 5
10. Dispoziții finale 5

 

Principalele atribuții ale personalului

care își desfășoară activitatea în Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției pe timpul gestionării în sistem integrat a situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită

 

ȘEFUL CENTRULUI JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI

 1. Analizează și își însușește situația operativă și o prezintă președintelui CJSU și conducerii IGSU/MAI, în timp util;
 2. Conduce activitatea personalului care compune centrul operațional;
 3. Dispune, atunci când situația o impune, transmiterea către structurile teritoriale ale MAI a măsurilor, acțiunilor care se aplică la primirea notificărilor, atenționarilor și/sau avertizărilor specifice fiecarui tip de risc;
 4. Dispune retransmiterea către componentele județene ale SNMSU a precizărilor care se impun, în scopul conducerii și coordonării acțiunilor de intervenție;
 5. Răspunde de elaborarea și transmiterea, rapoartelor operative și a datelor de interes (telefonic și/sau în scris) către CON-IGSU și CNMSO-MAI.

 

PERSONALUL ISU

 1. Asigură consilierea șefului centrului operational cu privire la particularitățile abordării situațiilor de urgență complexe;
 2. Solicită și analizează informațiile furnizate de structurile proprii;
 3. Primește și analizează informații de la celelalte componente teritoriale ale SNMSU (MApN, MMSC, MS,MT; CNADR etc);
 4. Pune în aplicare planurile de intervenție și de cooperare existente;
 5. Elaborează proiecte de ordine către structurile subordonate;
 6. Elaborează proiecte de adrese către componentele teritoriale ale SNMSU;
 7. Întocmește la ordin documentele pentru instituirea / încetarea stării de alertă;
 8. Întocmește jurnalul acțiunilor operative;
 9. Elaborează și transmite documentele de conducere și informare pe timpul situației de urgență;
 10. Elaborează Nota de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;
 11. Actualizează harta de lucru, în funcție de situația de urgență care se gestionează și nevoile de informații ale conducerii MAI, respectiv precizările Șefului Grupei Operative;
 12. Întocmește/centralizează situația cu evidența persoanelor dispărute și decedate, cauzate de efectele situațiilor de urgență, pe baza datelor transmise de structurile M.A.I
 13. Actualizează și gestionează aplicația informatică;
 14. 14. Asigură, potrivit procedurilor specifice, schimbul de date și informații care vizează informarea publicului cu privire la evoluția situației de urgență, forțe și mijloace angrenate și misiuni desfășurate.

 

PERSONALUL DE ORDINE PUBLICĂ

În domeniul de competență:

Analizează situațiile create, în domeniul de competență, face propuneri pentru asigurarea suportului decizional, participă la întocmirea documentelor de conducere și de raportare-informare.

 1. Asigură informarea structurii proprii cu privire la evoluția situației operative, a ordinelor primite șia solicitărilor pentru asigurarea funcțiilor de sprijin, în vederea emiterii de ordine/dispozitii către structurile subordonate;
 2. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor proprii în scopul limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență șile comunică persoanei care gestionează aplicația informatică;
 3. Asigură datele privind persoanele dispărute și decedate, cauzate de efectele situațiilor de urgență;
 4. Asigură obținerea datelor și informațiilor privind căile de comunicații rutiere, feroviare, aeriene și navale afectate, blocate sau după caz închise sau redate circulației;
 5. Asigură obținerea datelor și informațiilor privind accidentele rutiere, feroviare, aeriene șinavale, din zona producerii situațiilor de urgență;
 6. Gestionează datele șiinformațiile privind autovehiculele, trenurile, navele, blocate în trafic în zona de manifestare a situației de urgență;
 7. Solicită, centralizează șitransmite stocurile materialelor antiderapante (poliția rutieră);
 8. Centralizeaza și prezintă situația sancțiunilor contravenționale aplicate și a infracțiunilor constatate, în referire la situațiile de urgență și la cele conexe acestora (regimul circulației, neluarea măsurilor de deszăpezire etc.);
 9. Asigura schimbul de date și informații cu autoritățile similare din state vecine cu privire la circulația pe drumurile publice în zona de frontieră respectiv impunerea unor restricții privind tranzitarea frontierei de stat;
 10. Întocmeste Situația centralizatoare cu misiunile aeriene executate și numărul orelor de zbor consumate;
 11. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor IGAv în scopul cunoașterii efectelor situațiilor de urgență și misiunilor aeriene executate pentru salvarea persoanelor sau bunurilor;

13.Pune în aplicare prevederile documentelor de conducere și de cooperare în

domeniul situațiilor de urgență;

14.Menține cooperarea cu celelalte structuri care participă la acțiunile de protecție și intervenție;

15.Participă la elaborarea cererii de suplimentare a forțelor și mijloacelor proprii, altele decât cele cuprinse în planurile de cooperare;

16.Participă la actualizarea Notei de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;

17.Acordă sprijin la întocmirea jurnalului acțiunilor operative;

 

REPREZENTANȚI AI ALTOR STRUCTURI

 1. Asigură consilierea șefului centrului operațional cu privire la particularitățile abordării situațiilor de urgență complexe;
 2. Solicită și analizează informațiile furnizate de structurile proprii;
 3. Emit proiecte de ordine către structurile subordonate;
 4. Gestionează informațiile privind întrebuințarea structurilor proprii în scopul limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență;
 5. Participă cu date și informații la întocmirea raportului de informare privind monitorizarea efectelor situațiilor de urgență produse;

Îndeplinesc alte atribuții stabilite de șeful centrului operațional, potrivit competențelor.

 

 

13 SEPTEMBRIE – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

DSC_1948
În data de 13 septembrie, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș au participat la festivitatea organizată de ISU Timiș, cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
La această activitate au participat reprezentanţi ai Prefecturii, Consiliului Judeţean Timiş, Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare, Garnizoanei militare Timişoara, Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Servicului Român de Informaţii, șefii serviciilor deconcentrate, cadre militare în activitate şi în rezervă, numeroşi copii şi cetăţeni care au dorit să sărbătorească alături de pompieri.
Manifestările au debutat cu intonarea Imnului Naţional al României apoi a fost transmis un mesaj de binecuvântare şi de apreciere pompierilor militari pentru întreaga activitate desfăşurată în nobila misiune de protejare şi salvare a vieţilor omeneşti.
DSC_2109
Au urmat apoi discursurile comenzii unităţii, ale oficialităţilor şi mesajele de felicitare. Inspectorul Şef al I.S.U. Timiş, Locotenent-colonel.ing. Mihoc Lucian Vasile a dat citire mesajelor Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel dr. Nicolae Cornea şi Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat.
Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, domnul Călin Ionel Dobra a prezentat mesajul de felicitare și apreciere a activității inspectoratului.
Directorul de cancelarie din cadrul Instituției Prefectului, domnul Horea George Băcanu a prezentat mesajul domnului Gabriel Oprea,Viceprim-ministru pentru securitate naţională, Ministrul Afacerilor Interne. Cu toţii au exprimat cuvinte de apreciere şi şi-au manifestat recunoştinţa faţă de devotamentul, spiritul de sacrificiu şi actele de eroism ale pompierilor în îndeplinirea misiunilor de intervenţie. Pentru milioane de români misiunile pompierilor au fost, sunt şi vor fi modele de curaj şi bărbăţie, indiferent de pericolele pe care le înfruntă. Iar aceste pericole, din păcate, sunt din ce în ce mai diverse şi mai accentuate. De asemenea, a fost reiterat respectul faţă de calităţile profesionale şi morale ale pompierilor, calităţi care i-au transformat în camarazi de nădejde ai cetățenilor.
DSC_1946
Pe chipul lor se citea satisfacţia lucrului bine făcut, a misunilor îndeplinite in timp util şi cu succes. Erau mulţumiţi pentru că altruismul, curajul şi spiritul de sacrificiu pentru binele semenilor, profesionalismul şi promptitudinea de care dau dovadă zi şi noapte, le sunt recunoscute şi i-au determinat să fie din ce în ce mai buni în lupta cu focul şi cu provocările naturii. În faţa tuturor acestor fenomene pompierii sunt primii care intervin pentru salvarea de vieţi omeneşti şi pentru restabilireastării de normalitate. În munca lor, orice întârziere, orice ezitare sau orice lipsă de coordonare poate să însemne pierderi de vieţi omeneşti. De aceea, toate aceste atuuri i-au propulsat în menţinerea Armei în topul preferinţelor cetăţenilor, astfel încât meseria de pompier este una dintre cele mai respectate categorii profesionale. Apoi pe platoul din faţa unităţii, a fost prezentat un exerciţiu de simulare a unui accident rutier urmat de un incendiu, s-au prezentat procedurile de descarcerare a victimei, acordarea primului ajutor medical de urgenţă şi transportul acesteia la spital.
DSC_2086
Cel mai aşteptat moment însă a fost defilarea pompierilor timişeni prin faţa cetăţenilor veniţi să le fie alături de ziua lor. Deschiderea coloanei de defilare a fost realizată de Drapelul de Luptă al unităţii, purtat cu demnitate de Garda de onoare a unităţii.
DSC_2145
DSC_2184